รับสมัครงาน

รับสมัครตำแหน่ง Communication for Outreach

Communication Officer for Outreach: Job description (https://bit.ly/3tokqup)

เรื่อง รับสมัครตำแหน่ง Communication Officer for Outreach

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย
ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยประสานงานกลางภายใต้กรอบความร่วมมือแม่น้ำโขง MRCS มีความประสงค์รับสมัครงานตำแหน่ง Communication Officer for Outreach ปฏิบัติงาน ณ MRCS เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีรายละเอียดงาน (Job description) และหลักเกณฑ์การรับสมัครสามารถดูรายละเอียดได้ ดังนี้

Communication Officer for Outreach: Job description (https://bit.ly/3tokqup)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาสื่อสารมวลชน ประชาสัมพันธ์ และวารสารศาสตร์  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์วิชาชีพที่มีคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีกสองปีแทนปริญญาโท
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน และการเขียน โดยมีผลการสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 600 คะแนน หรือผลทดสอบภาษาอังกฤษอื่นที่มีมาตรฐานเทียบเท่า หรือจบการศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 7 ปี จากการทำงานด้านการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ และความสัมพันธ์กับประเทศภายนอก สังคมศาสตร์
 • มีประสบการณ์การทำงานในองค์การระหว่างประเทศ หรือองค์กรพัฒนาระหว่างประเทศ หรือความร่วมมือระหว่างประเทศ และการสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน
 • ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี ตามที่ระบุไว้ในคู่มือการบริหารทรัพยากรบุคคลที่กำหนดการเกษียณอายุไว้ที่ 60 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ประวัติส่วนบุคคลพร้อมรูปถ่าย (CV) ความยาวไม่เกิน 5 หน้า
 • จดหมายแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ (Cover Letter) ระบุตำแหน่งที่สมัคร ความยาวไม่เกิน 1.5 หน้า
 • คะแนนผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนต่อปี จำนวน US$ 33,440

ขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกข้อมูลสมัครทางเว็บไซต์ (https://shorturl.at/bhtG4)

2. ส่ง Cover letter ความยาวไม่เกิน 1.5 หน้า โดยระบุตำแหน่งที่สมัคร และ Curriculum Vitae ความยาว
ไม่เกิน 5 หน้า มายังสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ [email protected]
หรือส่งเอกสารมาที่ กองการต่างประเทศ ชั้น 7 สำนักงานทรัพยากรน้ำเเห่งชาติ เลขที่ 89/168 – 170
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ระยะเวลาการสมัคร  วันนี้ – 28 มิถุนายน 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์  0 2554 1800 ต่อ 1392

โทรสาร  0 2521 9147

  ประชาสัมพันธ์การประกวดแข่งขันด้านเทคโนโลยี ASEAN – MRC (ASEAN – MRC Technology Competition)

  คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission: MRC) ร่วมกับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations: ASEAN) ดำเนินการเปิดรับสมัครการประกวดแข่งขัน ด้านเทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นการสร้างความท้าทายให้กับนิสิต/นักศึกษาในสถาบันและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศสมาชิกอาเซียน ในการแสดงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะทางเทคนิคในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน

  ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถนำส่งใบสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ https://bit.ly/49WDiQb ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2567 โดยสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission: MRC)

  ประกาศคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง

  ประกาศผู้มีสิทธิเข้าสอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง MRCS CEO

  รับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยผู้ประสานงาน Technical Division (TD) จำนวน 1 อัตรา

  Details

  ด้วยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย (Thai National Mekong Committee Secretariat: TNMCS) และเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานตามกรอบความร่วมมือคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission: MRC) ประสงค์จะเปิดรับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยผู้ประสำนงำน Technical Division (TD) จำนวน 1 อัตรา ซึ่งสามารถดูรายละเอียด TOR (ตามไฟล์ TOR ที่แนบในไดร์ฟ)

  Assistant of Technical Division (TD) จำนวน 1 อัตรา:
  โดยเตรียมเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย

  • Cover Letter ระบุตำแหน่งที่ประสงค์จะสมัคร
  • CV (ประวัติส่วนบุคคล พร้อมรูปถ่าย) วุฒิบัตรหรือหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • MRC Personal History Form
  • ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC, TOEFL, IELTS

  โปรดกรอกรายละเอียดการสมัครและแนบ CV ส่งมาที่: [email protected]

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  โทรศัพท์ 0 2554 1800 ต่อ 1395
  โทรสำร 0 2521 9147

  TOR และแบบฟอร์มการสมัคร: TOR (https://shorturl.at/npyEL)/ แบบฟอร์มการสมัคร (https://shorturl.at/mtxEL)

  ***หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 19 เมษายน 2567***

  รับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของประเทศสมาชิกลุ่มน้ำโขง พ.ศ. ๒๕๖๗ ในตำแหน่ง Associate Flood and Drought Forecaster

  Details

  รับสมัครตำแหน่ง Associate Flood and Drought Forecaster

  ด้วยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยและเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานตามกรอบความร่วมมือ MRC ประสงค์จะรับสมัครตำแหน่งบุคลากรเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของประเทศสมาชิกลุ่มน้ำโขง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ในตำแหน่ง Associate Flood and Drought Forecaster จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ Regional Flood and Drought Management Centre กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยสามารถดาวน์โหลดและดูรายละเอียด TOR และแบบฟอร์มการสมัคร ดังนี้

  TOR และแบบฟอร์มการสมัคร: https://shorturl.asia/bP3hV

  ระยะเวลาฝึกอบรม: 12 เดือน (เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567)

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ, อุทกวิทยา, อุตุนิยมวิทยา และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำงานในด้านการวางแผนและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและลุ่มน้ำ
   อุทกวิทยา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี
  • หากมีประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การคาดการณ์และการประเมินอุทกภัยหรือภัยแล้ง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้และประสบการณ์ในด้านการติดตามสถานการณ์ลุ่มน้ำ, ด้านแบบจำลอง, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และการสำรวจข้อมูลระยะไกล
  • มีประสบการณ์และทักษะในการใช้ Dashboard, Infographic, Excel, Spreadsheet และการวิเคราะห์เชิงสถิติ
  • ประสบการณ์ในการพัฒนา Web Portal ระบบสารสนเทศและการบริการ
  • มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับลุ่มแม่น้ำโขง หรือเคยทำงานกับ MRC
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน และการเขียน โดยเฉพาะการพูดและการเขียน เพื่อนำเสนอและรายงาน
  • มีความสามารถในการทำงานระหว่างประเทศ ทักษะการสื่อสาร และการทำงานเป็นทีม

  เอกสารประกอบการสมัคร

  • Cover letter ระบุตำแหน่งที่ประสงค์สมัคร
  • CV ประวัติส่วนบุคคลและรูปถ่าย วุฒิบัตร ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC, TOEFL, IELTS หรือหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • MRC Personal History Form

  นำส่งมายังสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ [email protected] หรือส่งเอกสารมาที่ กองการต่างประเทศ ชั้น 7 สำนักงานทรัพยากรน้ำเเห่งชาติ เลขที่ 89/168 – 170 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

  ระยะเวลาการสมัคร วันนี้ – วันที่ 30 เมษายน 2567

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  โทรศัพท์  0 2554 1800 ต่อ 1392

  โทรสาร  0 2521 9147