REGIONAL STAKEHOLDER FORUM On Council Study and Pak Beng Hydropower Project

REGIONAL STAKEHOLDER FORUM

On Council Study and Pak Beng Hydropower Project

การประชุมระดับภูมิภาคเวทีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับโครงการ Council Study

และโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อน  ปากแบง สปป. ลาว

วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ณ เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว


            สำนักเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงแห่ง ( Mekong River Commission Secretariat: MRCS ) จัดการประชุมเวทีระดับภูมิภาคเวทีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับการศึกษาการบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน รวมถึงผลกระทบจากการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน (Council Study) และโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง (ของ สปป.ลาว) ระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว โดยมีผู้เข้าร่วมจากประเทศสมาชิก องค์กรอิสระ องค์กรระหว่างประเทศ และผู้สนใจทั่วไป แทนฝ่ายไทยเข้าร่วมประชุม ดังนี้ ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมประมง สถาบันชุมชนลุ่มน้ำโขง ผู้แทนเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดเชียงราย ผู้แทนภาคประชาสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (เลย บึงกาฬ หนองคาย และนครพนม) ผู้แทนเครือข่ายภาคประชาสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี)

            การเข้าร่วมประชุมเวทีระดับภูมิภาคเวทีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับการศึกษาการบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนฯ ในครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความก้าวหน้าและผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงาน โครงการ Council Study กระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง รวมถึงรับฟังข้อคิดเห็นต่อการออกแบบวิธีการประเมินผล เครื่องมือ ตัวชี้วัดสำหรับโครงการฯ และนำเสนอแลกเปลี่ยนข้อมูลโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง และกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการดำเนินการตามกระบวนการ PNPCA ต่อไป