เกี่ยวกับเรา

flashing-newองค์ประกอบของคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย (Thai National Mekong Committee : TNMC ) (มกราคม 2562)

มติคณะรัฐมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย (Thai National Mekong Committee : TNMC )

 

องค์ประกอบของคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย (Thai National Mekong Committee : TNMC )

 

คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ ของคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย

TNMC logo

โลโก้ ของคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย

 

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย (Thai National Mekong Committee Secretariat: TNMCS )

 

โครงสร้างองค์กรและเจ้าหน้าที่

คำสั่งแต่งตั้งหน่วยงานภายในกรมทรัพยากรน้ำ

แต่งตั้ง “สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำระหว่างประเทศ” แทนที่ “สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง”