ข่าวกิจกรรม

 

ข่าวล่าสุด

เวทีการให้ข้อมูลโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง สปป.ลาว ครั้งที่ 3icon_new_2

การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการจัดทำแผนที่โครงการบริหารจัดการน้ำข้ามพรมแดนระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรไทย (ลุ่มน้ำเซบังเหียงและลุ่มน้ำก่ำ)icon_new_2

การประชุมเชิงปฏิบัติการร่วม โครงการประสานความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระหว่างราชอาณาจักรกัมพูชาและราชอาณาจักรไทย

(ทะเลสาบสงขลา-โตนเลสาบ)icon_new_2

เวทีการให้ข้อมูลโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง สปป.ลาว ครั้งที่ 2icon_new_2

 


 

การประชุมเชิงปฏิบัติการวิธีการเก็บข้อมูลตะกอนและการไหลของน้ำ และการนำข้อมูลโครงการ HYCOS

การประชุมระดับภูมิภาคเวทีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับโครงการ Council Study และโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อน ปากแบง สปป. ลาว ( REGIONAL STAKEHOLDER FORUM On Council Study and Pak Beng Hydropower Project )

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีร่วมเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือลุ่มน้ำโขงของไทย(National Joint Platform) 

เวทีการให้ข้อมูลโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง สปป.ลาว ครั้งที่ 1