ข่าวกิจกรรม

 

ข่าวล่าสุด

เวทีการให้ข้อมูลโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง สปป.ลาว ครั้งที่4icon_new_2


การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้ InVEST model เพื่อดำเนินการประเมินต้นทุนการบริการทางนิเวศจากผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลุ่มน้ำโขงตอนล่างicon_new_2


การประชุมปรึกษาหารือระดับประเทศเพื่อพิจารณารายงานการสำรวจข้อมูลเพื่อตรวจสอบผลกระทบทางสังคมและการประเมินความอ่อนไหวของระบบนิเวศทางน้ำ (SIMVA) และการถ่ายโอนภารกิจสู่ประเทศสมาชิกicon_new_2


การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลงานที่ปรึกษาด้านวิชาการ  โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน

จากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2/2560icon_new_2


เวทีการให้ข้อมูลโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง สปป.ลาว ครั้งที่ 3icon_new_2

 


 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการจัดทำแผนที่โครงการบริหารจัดการน้ำข้ามพรมแดนระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรไทย (ลุ่มน้ำเซบังเหียงและลุ่มน้ำก่ำ)icon_new_2

การประชุมเชิงปฏิบัติการร่วม โครงการประสานความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระหว่างราชอาณาจักรกัมพูชาและราชอาณาจักรไทยicon_new_2

(ทะเลสาบสงขลา-โตนเลสาบ)

เวทีการให้ข้อมูลโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง สปป.ลาว ครั้งที่ 2

การประชุมเชิงปฏิบัติการวิธีการเก็บข้อมูลตะกอนและการไหลของน้ำ และการนำข้อมูลโครงการ HYCOS

การประชุมระดับภูมิภาคเวทีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับโครงการ Council Study และโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อน ปากแบง สปป. ลาว ( REGIONAL STAKEHOLDER FORUM On Council Study and Pak Beng Hydropower Project )

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีร่วมเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือลุ่มน้ำโขงของไทย(National Joint Platform) 

เวทีการให้ข้อมูลโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง สปป.ลาว ครั้งที่ 1