ข่าวเด่น/Highlight

ข่าวล่าสุด

flashing-newการดำเนินการให้ข้อมูลโครงการไฟฟ้าพลังน้ำปากลาย ของสปป. ลาว ตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้าและข้อตกลง ครั้งที่ 2 จังหวัดบึงกาฬ (14 ธันวาคม 2561) 

flashing-newการประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การปรับตัวและแผนปฏิบัติการในลุ่มน้ำโขง (MASAP) และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Fund) (11 ธันวาคม 2561)

flashing-new การประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดำเนินงานเพื่อกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์ ในการบริหารจัดการและลดความเสี่ยงจากอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำกก จังหวัดเชียงราย วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะเลเจ้นด์ เชียงราย จังหวัดเชียงราย

flashing-newการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงครั้งที่ 25 และการประชุมกลุ่มหุ้นส่วนการพัฒนา ครั้งที่ 23 ณ เมืองฮาลอง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (26-29 พฤศจิกายน 2561)


การประชุมคณะทำงานด้านวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อสนับสนุนกรอบความร่วมมือแม่น้ำโขง – ล้านช้าง ครั้งที่ 3/2561 (22 พฤศจิกายน 2561)


การประชุมปรึกษาหารือภายในประเทศและติดตามแผนการดำเนินงานการติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรในพื้นที่นำร่อง ภายใต้กิจกรรมการเกษตรและชลประทานของ MRC (15-16 พฤศจิกายน 2561)


การประชุมพิจารณารายงานการเริ่มงาน (Inception Report) และการประชุมเตรียมการลงพื้นที่สำรวจภูมิประเทศเพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม จังหวัดเชียงราย จากการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง สปป.ลาว (12 พฤศจิกายน 2561)


การดำเนินการให้ข้อมูลโครงการไฟฟ้าพลังน้ำปากลาย ของสปป. ลาว ตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้าและข้อตกลง ครั้งที่ 1 จังหวัดเลย (9 พฤศจิกายน 2561) 


การประชุมเชิงภายใต้โครงการร่วมการประเมินอุทกภัยและภัยแล้งในลุ่มน้ำโขง (22 – 24 ต.ค.2561)


การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค เรื่อง ความร่วมมือ และการวางแผนสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน (23 ต.ค. 2561)


การประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตาม โครงการร่วม “การบริหารจัดการน้ำท่วม ภัยแล้ง ในพื้นที่ชายแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา” ครั้งที่ 1 (11 – 12 ตุลาคม 2561)


พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ MOU ระหว่าง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยและ สถาบันเพื่อความร่วมมือเพื่อการพัฒนาลุ่มน้ำโขง (11 ตุลาคม 2561)


การประชุมหารือเตรียมการ 9T-9C ครั้งที่ 1 (11 ตุลาคม 2561)


การประชุมหารือพิเศษ ครั้งที่ ๒ เรื่องแผนปฏิบัติการ ๕ ปี ของคณะทำงานร่วมสาขาทรัพยากรน้ำภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง (Mekong Lancang Cooperation: MLC) (10-11 ตุลาคม 2561)


การประชุมเตรียมการการจัดพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) (9 ตุลาคม 2561)


การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตือนภัยและพยากรณ์ภัยแล้งในลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง (4-5 ตุลาคม 2561)


 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เวทีเสวนาวิชาการ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ภายใต้กรอบความร่วมมือคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ( 24-25 กันยายน 2561)


การประชุมคณะทำงานระดับประเทศ โครงการร่วม “การบริหารจัดการน้ำท่วม ภัยแล้ง ในพื้นที่ชายแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา” ครั้งที่ 2 (18 กันยายน 2561)


การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแนวทางการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้แม่น้ำโขง ” (18 กันยายน 2561)


การประชุมเชิงปฎิบัติการ”การสร้างความตระหนักรู้และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะแม่น้ำโขงและบทบาทของกรมทรัพยากรน้ำ” (12-13 กันยายน 2561)”


การประชุมวิชาการนานาชาติด้านทรัพยากรน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 4 (6-8 กันยายน 2561)


การประชุมเพื่อประเมินความต้องการกิจกรรมความเท่าเทียมด้านมิติหญิงชายให้เข้าสู่บทบาทหลักของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (4 กันยายน 2561)


การประชุมการประชุมด้านเทคนิคสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ญี่ปุ่น (15-17 สิงหาคม 2561)


 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการภัยแล้งและน้ำท่วม ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง (6-7 สิงหาคม 2561)


การประชุมปรึกษาหารือระดับประเทศเพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำอย่างยั่งยืน ฉบับปี 2018 (Sustainable Hydropower Development Strategy: SHDS) (9 สิงหาคม 2561)


Government of Lao PDR to inspect all dam standard, shelve new hydro projects


การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินการตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน ค.ศ.1995 (Agreement on the Cooperation for the Sustainable Development of the Mekong River Basin : 1995) และอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการใช้ลำน้ำระหว่างประเทศ นอกเหนือจากการเดินเรือ ค.ศ.1997 (Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses : 1997) (2 สิงหาคม 2561)


 สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำระหว่างประเทศ (สบป.) จัด การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การถอดบทเรียนการดำเนินการเครือข่ายภาคประชาสังคม เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ (IWRM)” (31 กรกฏาคม – 2 สิงหาคม 2561)


การประชุมคณะทำงานศึกษาการปรับตัวรองรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านทรัพยากรน้ำและการจัดการน้ำ ครั้งที่ 1/2561 (23 กรกฎาคม 2561)


การฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรม Hydro Met รวมถึงโปรแกรมที่ใช้ในการส่งข้อมูลทางอุทกวิทยาของ MRC (16-17 กรกฎาคม 2561)


การประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง การพิจารณา (ร่าง) เอกสารกรอบแนวคิดและข้อกำหนดและขอบเขตงาน ภายใต้โครงการความริเริ่มในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (16 กรกฎาคม 2561)


 โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำและการจัดการพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขง ในบริบทลุ่มน้ำข้ามพรมแดนสู่ลำน้ำสาขา (4-7 กรกฎาคม 2561)


การประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง การพิจารณากลั่นกรอง (ร่าง) โครงการและกิจกรรมการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยอาศัยระบบนิเวศลุ่มน้ำยัง ประเทศไทย (2 ก.ค. 61)


การประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพเรื่อง แนวคิดและหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำข้ามพรมแดน แบบบูรณาการ (28-29 มิ.ย.61)


 การประชุมระดับภูมิภาคการเริ่มดำเนินการศึกษาการจัดการลุ่มน้ำและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ำโขง (22 มิ.ย.61)


การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค เรื่อง การวิเคราะห์ระบบการไหลของน้ำ (20-21 มิ.ย.61)


การประชุมปรึกษาหารือ ร่างรายงานคำอธิบายระเบียบปฏิบัติ เรื่องการแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้าข้อตกลง (PNPCA) (14 มิ.ย. 61)


การประชุมเริ่มโครงการร่วม “การบริหารจัดการน้ำท่วม ภัยแล้ง ในพื้นที่ชายแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา” ของคณะทำงานระดับประเทศ (National Working Group) (13 มิ.ย.61)


 การประชุมสรุปผลโครงการบริหารจัดการน้ำข้ามพรมแดน ระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรไทย (ลุ่มน้ำเซบังเหียงและลุ่มน้ำก่ำ) (11 มิ.ย.61)


การเยือนลุ่มน้ำ Rhone ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส (4-7 มิ.ย. 61)

การประชุมพิจารณาร่วมการดำเนินงานและแผนงานประจำปีของแผนปฏิบัติการระดับประเทศ (National Indicative Plan: NIP) (31 พ.ค.61)

การประชุมเวทีร่วมคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ครั้งที่ 5 (29-30 พ.ค.61)

เวทีสรุปผลโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ “ทะเลสาบสงขลาและโตนเลสาบ : ความแตกต่างบนความเหมือน” ( 28 พ.ค. 61)

การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าไทย – ลาว ครั้งที่ 2 (18-19 พ.ค.61)

การประชุมคณะกรรมการร่วมไทย-จีน ว่าด้วยความร่วมมือสาขาทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1 (9-11 พ.ค. 61)

การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ด้านยุทธศาสตร์และความร่วมมือ (8 พ.ค. 61)

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมภายใต้การดำเนินงานของ MRC ครั้งที่ 2/2561 (1-2 พ.ค. 2561)

 การปฏิบัติงานภาคสนาม เพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงอุปกรณ์โครงการ HYCOS ของประเทศไทย (30 เม.ย. – 7 พ.ค.61)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรน้ำสาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะได้เดินทางมาเยือนประเทศไทย ณ จังหวัดเชียงราย (27-28 เม.ย.61)

การประชุมเชิงปฏิบัติการ  “การพัฒนาวิทยากรกระบวนการและอาสาสมัครด้านการบริหาร จัดการน้ำแบบบูรณาการ (IWRM) ลุ่มน้ำโขง” ครั้งที่ 3 (26-27 เม.ย. 61)

คณะเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสมาชิก MRCS เข้าเยี่ยมชมพร้อมรับฟังบรรยายการดำเนินงานของศูนย์เมขลา กรมทรัพยากรน้ำ (26 เม.ย. 61)

 การประชุมระดับภูมิภาคของคณะผู้เชี่ยวชาญ ภายใต้กองวิชาการ Expert Group ครั้งที่ 1 (25-26 เม.ย. 61)

 MRC Annual Report 2017

การประชุมสุดยอดผู้นำลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ครั้งที่ 3 (5 เม.ย. 61)

การประชุมทวิภาคี ไทย-ลาว ( 4 เม.ย.61)

การประชุมระดับรัฐมนตรี ก่อนการประชุมสุดยอดผู้นำลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ครั้งที 3 ( 4 เม.ย.61)

การประชุมนานาชาติและการประชุมสุดยอดผู้นำแม่น้ำโขง ครั้งที่ 3

การประชุมเตรียมการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ครั้งที่ 3 (เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 61)

 JWG-International Conference ( 2 March 2018), Chiang Rai, Thailand.

 การประชุมคณะทำงานร่วมสาขาทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2 ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (1 มี.ค. 61)

สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำระหว่างประเทศ ร่วมจัดงานวันน้ำโลก 2561 “วิถีน้ำ…วิถีธรรมชาติ ” (22 มี.ค 61) 

การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ครั้งที่ 3 โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (19 มี.ค.61)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการพูดในเวทีการประชุมระดับนานาชาติ” (15-16 มี.ค. 61)

การอบรมภายใต้โครงการการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (9 มี.ค. , 12-13 มี.ค.61)

 การประชุมปรึกษาหารือภายในประเทศ เพื่อพิจารณาร่างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภัยแล้งของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (8 มี.ค. 61)

การประชุมเชิงปฎิบัติการ ” การพัฒนาวิทยากรกระบวนการและอาสาสมัครด้านการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ (IWRM) ลุ่มน้ำโขง ” (เมื่อวันที่ 6-8 มี.ค.61)

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมภายใต้การดำเนินงานของ MRC ครั้งที่ 1/2561 (21-22 ก.พ. 2561)

MRC_media_monitoring_brief_February_2018

Green Mekong Forum ครั้งที่ 5 (เมื่อวันที่ 12 ก.พ.61)

MRC_media_monitoring_brief_January_2018

 การประชุมปรึกษาหารือโครงการร่วมการบริหารจัดการน้ำท่วม ภัยแล้ง สำหรับลุ่มน้ำสาขาบริเวณพื้นที่ชายแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา (วันที่ 9 ก.พ. 2561)

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2561)

การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2561)

การประชุมเชิงปฎิบัติการ ” การพัฒนาวิทยากรกระบวนการและอาสาสมัครด้านการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ (IWRM) ลุ่มน้ำโขง ” (เมื่อวันที่ 29-31 ม.ค.61)

การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค เพื่อนำเสนอรายงานอุทกภัยในลุ่มน้ำโขงประจำปี (เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 61)

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาระบบพยากรณ์และคาดการณ์น้ำท่วม น้ำท่วมฉับพลัน และระบบเตือนภัยด้านภัยแล้ง ” (เมื่อวันที่ 16-17 ม.ค.61)

บริษัทก่อสร้างเขื่อนปากแบงและรัฐบาลลาว ส่งตัวแทนมาพูดคุยกับเครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำโขง (เมื่อวันที่ 15 ม.ค.61)

 การประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ครั้งที่ 24

การมาเยี่ยมเยือนสถานีอุทกวิทยาเชียงแสนของคณะผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

ประกาศรับสมัครผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการ (Assistant to National Project Coordinator)

การประเมินการดำเนินงานโครงการพื้นที่สาธิตการปรับตัวของชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ลุ่มน้ำยัง จังหวัดกาฬสินธุ์ (เมื่อวันที่ 9 – 10 ต. ค. 60)

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมภายใต้การดำเนินงานของ MRC (เมื่อวันที่ 21-22 ก.ย.60)

การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค เรื่องการบริหารจัดการและปรับปรุงระบบฐานข้อมูล MRC-IS (MRC Information System) (เมื่อวันที่ 14-15 ก.ย.60)

เวทีเสวนาระดับภูมิภาคโครงการความร่วมมือข้ามพรมแดนในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง “ร่วมมือปฏิบัติและร่วมแก้ปัญหา” (เมื่อวันที่ 12 – 14 ก.ย.60)

การประชุมไฟฟ้าพลังน้ำอย่างยั่งยืน Hydropower Sustainability Forum Mekong (เมื่อวันที่ 4-5 ก.ย.60)

 สัมมนาเรื่องการถ่ายทอดและเผยแพร่ระเบียบปฏิบัติและข้อตกลงแม่น้ำโขง (เมื่อวันที่ 28-29 ส.ค.60)

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจในลุ่มน้ำโขง (Decision Support Framework: DSF) ของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (เมื่อวันที่ 16-18 ส.ค.60)


ผลการประชุมคณะกรรมการร่วม คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ครั้งที่ 46 และการประชุมประเทศคู่เจรจา (จีน-เมียนมา) ครั้งที่ 21 (เมื่อวันที่ 21 – 24 ส.ค.60)


คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้า และข้อตกลง แบบฟอร์มตอบกลับตามกระบวนการปรึกษาหรือล่วงหน้า


ประชุมปรึกษาหารือระดับภูมิภาค เรื่องการติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรในพื้นที่นำร่องภายใต้กิจกรรมการเกษตรและชลประทาน ของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (เมื่อวันที่ 15 ส.ค.60)


การประชุมปรึกษาหารือระดับประเทศ เรื่องการพัฒนาปรับปรุง และบริหารจัดการระบบข้อมูลข่าวสารคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง National Consultation on MRC-IS Development Improvement and Management (เมื่อวันที่ 4 ส.ค.60)


โครงการฝึกอบรมการประยุกต์ใช้งานระบบข้อมูลข่าวสาร ของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง MRC-IS (เมื่อวันที่ 2 – 3 ส.ค 60) 


Strategic Retreat for Joint Committee member (25 – 26 July 17)


ประกาศรับสมัครทุนปริญญาโทสำหรับเจ้าหน้าที่อาวุโสเพื่อความร่วมมือทรัพยากรน้ำแม่โขง – ล้านช้าง หลักสูตร 3 ปี (ด้านอุทกวิทยาและทรัพยากรน้ำ อนุรักษ์น้ำและวิศวกรรมไฟฟ้าพลังน้ำ ด้านวิศวกรรมท่าเรือ ชายฝั่งและนอกชายฝั่ง) ภายในวันที่ 27 ก.ค 60


 เข้าร่วมการประกวด ภาพถ่ายของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง หัวข้อ “ความหลากหลายของสายน้ำโขงผ่านสายตาคุณ” ชิงรางวัลเงินสดสูงสุด  500 ดอลลาร์ รับเหรียญทอง และเกียรติบัตร (หมดเขตภายในวันที่ 24 ก.ย 2560)


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การถอดบทเรียนโครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อสนับสนุนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน” (เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 60)


โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (วันที่ 27 มิ.ย 60)


การประชุมเวทีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการประชุมปรึกษาหารือระดับภูมิภาคตามแผนยุทธศาสตร์การปรับตัวและแผนปฏิบัติการในลุ่มน้ำโขงข้ามพรมแดน (วันที่ 26-27 มิถุนายน 2560)


การประชุมคณะกรรมการร่วมวิสามัญ ต่อกรณีกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำปากแบง (เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.60)


รัฐมนตรีลาว และรัฐมนตรีเวียดนาม ประชุมแบบทวิภาคีเพื่อหารือต่อโครงการไฟฟ้าพลังน้ำปากแบง  (เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.60)


การประชุมเวทีร่วมระดับประเทศเพื่อให้ข้อมูลกิจกรรมสำคัญของ MRC  (วันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2560)


สรุปข่าวการประชุมคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย ครั้งที่  1/2560 (วันที่ 15 มิถุนายน 2560)newupdate


การประชุมคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย ครั้งที่ 1/2560 (วันที่ 15 มิถุนายน 2560)


ติดตามข่าว เรื่องเขื่อนแม่น้ำโขงและกระบวนการ PNPCA


 การประชุมคณะทำงานด้านเทคนิคระดับภูมิภาค ตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้า และข้อตกลงของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำปากแบงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 3 (JCWG)


หนังสือเวียนขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่องการรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุม Global Platform for Disaster Risk Reduction ครั้งที่ 5


การประชุมปรึกษาหารือระดับภูมิภาค เรื่อง สถานะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง และการประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสภาพเศรษฐกิจสังคมในลุ่มน้ำโขง (วันที่ 12-13 มิถุนายน 2560) 


รายงานผลการร่วมสังเกตุการณ์การปฏิบัติงานสำราวจตรวจวัดปริมาณน้ำและตะกอนท้องน้ำแม่น้ำโขง newupdate


การดำเนินการให้ข้อมูลโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง สปป. ลาว
ตามระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง
เรื่อง การแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้าและข้อตกลง ครั้งที่ 4newupdate


โครงการฝึกอบรมการใช้งานและดูแลระบบข้อมูลข่าวสาร ของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย Thai National Mekong Committee-Information System (TNMC-IS) 


การประชุมปรึกษาหารือการดำเนินโครงการความร่วมมือ ว่าด้วยระเบียบสำหรับความปลอดภัยในการเดินเรือระหว่างไทย-ลาว ภายใต้แผนแม่บทการขนส่งทางน้ำในลุ่มน้ำโขง (เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560) 


การประชุมคณะกรรมการร่วม คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ครั้งที่ 45 (The 45th Meeting of the MRC Joint Committee: JC) 


เข้าร่วมการประชุมระดับภูมิภาคเวทีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง สปป. ลาว ครั้งที่ 2 


การประชุมปรึกษาหารือระดับภูมิภาค เรื่อง ระบบติดตามและรายงานสถานะการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (วันที่ 16 พฤษภาคม 2560


Design Adaptation in Xayaburi HPP การปรับใช้การออกแบบเขื่อนไชยะบุรี


สรุปร่างรายงานทางด้านเทคนิคโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Summary of 2nd Draft Technical Review Report) ..ดาวน์โหลด คลิก


การประชุมระดับภูมิภาคคณะทำงานด้านเทคนิคเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้า และข้อตกลงของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ ๒ (2nd Meeting of the PNPCA JCWG)


การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้ InVEST model เพื่อดำเนินการประเมินต้นทุนการบริการทางนิเวศจากผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง


การประชุมปรึกษาหารือระดับประเทศเพื่อพิจารณารายงานการสำรวจข้อมูลเพื่อตรวจสอบผลกระทบทางสังคมและการประเมินความอ่อนไหวของระบบนิเวศทางน้ำ (SIMVA) และการถ่ายโอนภารกิจสู่ประเทศสมาชิก


การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลงานที่ปรึกษาด้านวิชาการ  โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน

จากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2/2560


การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลงานที่ปรึกษาด้านวิชาการ  โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน

จากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2/2560


เวทีการให้ข้อมูลโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง สปป.ลาว ครั้งที่ 3


การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการจัดทำแผนที่โครงการบริหารจัดการน้ำข้ามพรมแดนระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรไทย (ลุ่มน้ำเซบังเหียงและลุ่มน้ำก่ำ)


การประชุมเชิงปฏิบัติการร่วม โครงการประสานความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระหว่างราชอาณาจักรกัมพูชาและราชอาณาจักรไทย

(ทะเลสาบสงขลา-โตนเลสาบ)


เวทีการให้ข้อมูลโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง สปป.ลาว ครั้งที่ 2


การประชุมเชิงปฏิบัติการวิธีการเก็บข้อมูลตะกอนและการไหลของน้ำ และการนำข้อมูลโครงการ HYCOS


การประชุมระดับภูมิภาคเวทีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับโครงการ Council Study และโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อน ปากแบง สปป. ลาว ( REGIONAL STAKEHOLDER FORUM On Council Study and Pak Beng Hydropower Project )


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีร่วมเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือลุ่มน้ำโขงของไทย(National Joint Platform) 


เวทีการให้ข้อมูลโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง สปป.ลาว ครั้งที่ 1