ข่าวเด่น/Highlight

ข่าวล่าสุด

 Up coming!!!  JWG-International Conference

flashing-new Green Mekong Forum ครั้งที่ 5 (เมื่อวันที่ 12 ก.พ.61)

flashing-newMRC_media_monitoring_brief_January_2018

flashing-new การประชุมปรึกษาหารือโครงการร่วมการบริหารจัดการน้ำท่วม ภัยแล้ง สำหรับลุ่มน้ำสาขาบริเวณพื้นที่ชายแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา (วันที่ 9 ก.พ. 2561)


โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2561)


การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ครั้งที่ โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2561)


การประชุมเชิงปฎิบัติการ ” การพัฒนาวิทยากรกระบวนการและอาสาสมัครด้านการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ (IWRM) ลุ่มน้ำโขง ” (เมื่อวันที่ 29-31 ม.ค.61)


การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค เพื่อนำเสนอรายงานอุทกภัยในลุ่มน้ำโขงประจำปี (เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 61)


การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาระบบพยากรณ์และคาดการณ์น้ำท่วม น้ำท่วมฉับพลัน และระบบเตือนภัยด้านภัยแล้ง ” (เมื่อวันที่ 16-17 ม.ค.61)


บริษัทก่อสร้างเขื่อนปากแบงและรัฐบาลลาว ส่งตัวแทนมาพูดคุยกับเครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำโขง (เมื่อวันที่ 15 ม.ค.61)

 การประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ครั้งที่ 24

การมาเยี่ยมเยือนสถานีอุทกวิทยาเชียงแสนของคณะผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

ประกาศรับสมัครผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการ (Assistant to National Project Coordinator)

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมภายใต้การดำเนินงานของ MRC (เมื่อวันที่ 21-22 ก.ย.60)

การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค เรื่องการบริหารจัดการและปรับปรุงระบบฐานข้อมูล MRC-IS (MRC Information System) (เมื่อวันที่ 14-15 ก.ย.60)

เวทีเสวนาระดับภูมิภาคโครงการความร่วมมือข้ามพรมแดนในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง “ร่วมมือปฏิบัติและร่วมแก้ปัญหา” (เมื่อวันที่ 12 – 14 ก.ย.60)

การประชุมไฟฟ้าพลังน้ำอย่างยั่งยืน Hydropower Sustainability Forum Mekong (เมื่อวันที่ 4-5 ก.ย.60)

 สัมมนาเรื่องการถ่ายทอดและเผยแพร่ระเบียบปฏิบัติและข้อตกลงแม่น้ำโขง (เมื่อวันที่ 28-29 ส.ค.60)

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจในลุ่มน้ำโขง (Decision Support Framework: DSF) ของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (เมื่อวันที่ 16-18 ส.ค.60)


ผลการประชุมคณะกรรมการร่วม คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ครั้งที่ 46 และการประชุมประเทศคู่เจรจา (จีน-เมียนมา) ครั้งที่ 21 (เมื่อวันที่ 21 – 24 ส.ค.60)


คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้า และข้อตกลง แบบฟอร์มตอบกลับตามกระบวนการปรึกษาหรือล่วงหน้า


ประชุมปรึกษาหารือระดับภูมิภาค เรื่องการติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรในพื้นที่นำร่องภายใต้กิจกรรมการเกษตรและชลประทาน ของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (เมื่อวันที่ 15 ส.ค.60)


การประชุมปรึกษาหารือระดับประเทศ เรื่องการพัฒนาปรับปรุง และบริหารจัดการระบบข้อมูลข่าวสารคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง National Consultation on MRC-IS Development Improvement and Management (เมื่อวันที่ 4 ส.ค.60)


โครงการฝึกอบรมการประยุกต์ใช้งานระบบข้อมูลข่าวสาร ของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง MRC-IS (เมื่อวันที่ 2 – 3 ส.ค 60) 


Strategic Retreat for Joint Committee member (25 – 26 July 17)


ประกาศรับสมัครทุนปริญญาโทสำหรับเจ้าหน้าที่อาวุโสเพื่อความร่วมมือทรัพยากรน้ำแม่โขง – ล้านช้าง หลักสูตร 3 ปี (ด้านอุทกวิทยาและทรัพยากรน้ำ อนุรักษ์น้ำและวิศวกรรมไฟฟ้าพลังน้ำ ด้านวิศวกรรมท่าเรือ ชายฝั่งและนอกชายฝั่ง) ภายในวันที่ 27 ก.ค 60


 เข้าร่วมการประกวด ภาพถ่ายของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง หัวข้อ “ความหลากหลายของสายน้ำโขงผ่านสายตาคุณ” ชิงรางวัลเงินสดสูงสุด  500 ดอลลาร์ รับเหรียญทอง และเกียรติบัตร (หมดเขตภายในวันที่ 24 ก.ย 2560)


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การถอดบทเรียนโครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อสนับสนุนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน” (เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 60)


โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (วันที่ 27 มิ.ย 60)


การประชุมเวทีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการประชุมปรึกษาหารือระดับภูมิภาคตามแผนยุทธศาสตร์การปรับตัวและแผนปฏิบัติการในลุ่มน้ำโขงข้ามพรมแดน (วันที่ 26-27 มิถุนายน 2560)


การประชุมคณะกรรมการร่วมวิสามัญ ต่อกรณีกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำปากแบง (เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.60)


รัฐมนตรีลาว และรัฐมนตรีเวียดนาม ประชุมแบบทวิภาคีเพื่อหารือต่อโครงการไฟฟ้าพลังน้ำปากแบง  (เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.60)


การประชุมเวทีร่วมระดับประเทศเพื่อให้ข้อมูลกิจกรรมสำคัญของ MRC  (วันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2560)


สรุปข่าวการประชุมคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย ครั้งที่  1/2560 (วันที่ 15 มิถุนายน 2560)newupdate


การประชุมคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย ครั้งที่ 1/2560 (วันที่ 15 มิถุนายน 2560)


ติดตามข่าว เรื่องเขื่อนแม่น้ำโขงและกระบวนการ PNPCA


 การประชุมคณะทำงานด้านเทคนิคระดับภูมิภาค ตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้า และข้อตกลงของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำปากแบงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 3 (JCWG)


หนังสือเวียนขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่องการรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุม Global Platform for Disaster Risk Reduction ครั้งที่ 5


การประชุมปรึกษาหารือระดับภูมิภาค เรื่อง สถานะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง และการประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสภาพเศรษฐกิจสังคมในลุ่มน้ำโขง (วันที่ 12-13 มิถุนายน 2560) 


รายงานผลการร่วมสังเกตุการณ์การปฏิบัติงานสำราวจตรวจวัดปริมาณน้ำและตะกอนท้องน้ำแม่น้ำโขง newupdate


การดำเนินการให้ข้อมูลโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง สปป. ลาว
ตามระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง
เรื่อง การแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้าและข้อตกลง ครั้งที่ 4newupdate


โครงการฝึกอบรมการใช้งานและดูแลระบบข้อมูลข่าวสาร ของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย Thai National Mekong Committee-Information System (TNMC-IS) 


การประชุมปรึกษาหารือการดำเนินโครงการความร่วมมือ ว่าด้วยระเบียบสำหรับความปลอดภัยในการเดินเรือระหว่างไทย-ลาว ภายใต้แผนแม่บทการขนส่งทางน้ำในลุ่มน้ำโขง (เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560) 


การประชุมคณะกรรมการร่วม คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ครั้งที่ 45 (The 45th Meeting of the MRC Joint Committee: JC) 


เข้าร่วมการประชุมระดับภูมิภาคเวทีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง สปป. ลาว ครั้งที่ 2 


การประชุมปรึกษาหารือระดับภูมิภาค เรื่อง ระบบติดตามและรายงานสถานะการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (วันที่ 16 พฤษภาคม 2560


Design Adaptation in Xayaburi HPP การปรับใช้การออกแบบเขื่อนไชยะบุรี


สรุปร่างรายงานทางด้านเทคนิคโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Summary of 2nd Draft Technical Review Report) ..ดาวน์โหลด คลิก


การประชุมระดับภูมิภาคคณะทำงานด้านเทคนิคเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้า และข้อตกลงของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ ๒ (2nd Meeting of the PNPCA JCWG)


การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้ InVEST model เพื่อดำเนินการประเมินต้นทุนการบริการทางนิเวศจากผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง


การประชุมปรึกษาหารือระดับประเทศเพื่อพิจารณารายงานการสำรวจข้อมูลเพื่อตรวจสอบผลกระทบทางสังคมและการประเมินความอ่อนไหวของระบบนิเวศทางน้ำ (SIMVA) และการถ่ายโอนภารกิจสู่ประเทศสมาชิก


การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลงานที่ปรึกษาด้านวิชาการ  โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน

จากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2/2560


การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลงานที่ปรึกษาด้านวิชาการ  โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน

จากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2/2560


เวทีการให้ข้อมูลโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง สปป.ลาว ครั้งที่ 3


การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการจัดทำแผนที่โครงการบริหารจัดการน้ำข้ามพรมแดนระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรไทย (ลุ่มน้ำเซบังเหียงและลุ่มน้ำก่ำ)


การประชุมเชิงปฏิบัติการร่วม โครงการประสานความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระหว่างราชอาณาจักรกัมพูชาและราชอาณาจักรไทย

(ทะเลสาบสงขลา-โตนเลสาบ)


เวทีการให้ข้อมูลโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง สปป.ลาว ครั้งที่ 2


การประชุมเชิงปฏิบัติการวิธีการเก็บข้อมูลตะกอนและการไหลของน้ำ และการนำข้อมูลโครงการ HYCOS


การประชุมระดับภูมิภาคเวทีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับโครงการ Council Study และโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อน ปากแบง สปป. ลาว ( REGIONAL STAKEHOLDER FORUM On Council Study and Pak Beng Hydropower Project )


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีร่วมเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือลุ่มน้ำโขงของไทย(National Joint Platform) 


เวทีการให้ข้อมูลโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง สปป.ลาว ครั้งที่ 1