MLC_Meeting_3_25562

                           การประชุมคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ครั้งที่ 3/2562

                           เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ) เวลา 9.00 น. ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ครั้งที่ 3/2562 พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ สังกัดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมน้ำปิง ชั้น 4 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อาคารจุฑามาศ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
                            ที่ประชุมฯ ได้มีการรายงานผลการประชุมคณะทำงานร่วมสาขาทรัพยากรน้ำ ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้างถึงความก้าวหน้าและการปิดโครงการกลไกความร่วมมือข้ามพรมแดนเพื่อสนับสนุนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำ การจัดส่งผู้เชี่ยวชาญไปเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนการต่างประเทศ ณ ศูนย์ความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำของกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง นอกจากนั้นยังได้พิจารณาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำโขง – บทบาทของเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำในการลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง กลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลในภูมิภาคแม่โขง – ล้านช้าง โอกาสและความท้าท้าย เวทีสำหรับความร่วมมือในลุ่มน้ำโขง – ล้านช้าง การเพิ่มพูนความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล การร่วมศึกษา และความร่วมมืออื่นๆ เพื่อสนับสนุนกรอบความร่วมมือแม่น้ำโขง-ล้านช้าง

 

 © 2016 สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย