MLC_Meeting_1_2562

การประชุมคณะทำงานด้านวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อสนับสนุนกรอบความร่วมมือแม่น้ำโขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อสนับสนุนกรอบความร่วมมือแม่น้ำโขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 1/2562 โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น 2 อาคารจุฑามาศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการรายงานผลการประชุมคณะทำงานร่วมสาขาทรัพยากรน้ำ ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 3 รวมทั้งรายงานความก้าวหน้าโครงการ “Transboundary Cooperation Mechanism on Adaptation to Climate Change and Hydropower Development Projects” และโครงการ “Joint Assessment of Thailand and Myanmar on Flood and drought for Transboundary Water Resources Management” นอกจากนั้นยังได้พิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลอุทกวิทยาในฤดูน้ำมากของแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ข้อเสนอการดำเนินงานภายใต้สาขาความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการและการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IWRM and climate change adaptation) และสาขาอื่นๆ รวมทั้งการปรับปรุงโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของคณะทำงานด้านวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อสนับสนุนกรอบความร่วมมือแม่น้ำโขง-ล้านข้าง อีกด้วย