ข้อสงวนสิทธิ์การใช้งานเว็บไซต์ (Disclaimer)

ข้อสงวนสิทธิ์การใช้งานเว็บไซต์  www.tnmc-is.org (Disclaimer) 

  1. วัตถุประสงค์ของเว็ปไซต์นี้เป็นการให้บริการเชิงข้อมูล เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงและใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารต่อสาธารณะ ซึ่งจะมีการพัฒนาและปรับปรุงให้ทันสมัยเมื่อมีข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น
  2. ข้อมูล ข่าวสาร และเมนูต่างๆ อาจจะมีการปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงให้มีความเหมาะสม โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้
  3. ผู้จัดทำยินดีและสนับสนุนให้นำข่าวสาร เอกสาร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ไปเผยแพร่ต่อได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงแต่ให้แจ้งไว้ว่า “ที่มา : สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำระหว่างประเทศ, กรมทรัพยากรน้ำทั้งนี้ ยกเว้นการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งต้องขออนุญาตตามกฎหมาย
  4. การนำข้อมูลข่าวสารไปใช้งานต่อ ผู้อ้างอิงไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในทางกฏหมายได้ ซึ่งข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้อาจจะมีความบกพร่องหรือความล่าช้า หรือความไม่สมบูรณ์ การนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ต้องอยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้งาน จะนำมาเรียกร้องค่าเสียหายใดๆไม่ได้
  5. ผู้อ้างอิง ถ้าสงสัยหรือประสงค์จะได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือสงสัย ให้ติดต่อ สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำระหว่างประเทศ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเข้าไปเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ tnmc-is.org เมนู ติดต่อเรา