การประชุมระดับภูมิภาคเวทีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง สปป. ลาว ครั้งที่ ๒

การประชุมระดับภูมิภาคเวทีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง สปป. ลาว ครั้งที่ ๒

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


           สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission Secretariat: MRCS) ได้จัดการประชุมระดับภูมิภาคเวทีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ ๑๕๖ คน ประกอบด้วย ผู้แทนจากประเทศสมาชิก ประเทศคู่เจรจา หุ้นส่วนพัฒนา ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชนระดับภูมิภาคและนานาชาติ (Non Governmental Organizations: NGOs) สถาบันการศึกษา องค์กรอิสระ หน่วยงานซึ่งดำเนินการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำใน สปป.ลาว โดยมีผู้แทนฝ่ายไทยเข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๒ คน ประกอบด้วย ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมประมง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประธานมูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ผู้แทนภาคประชาสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (เลย บึงกาฬ หนองคาย และนครพนม) ผู้แทนเครือข่ายภาคประชาสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอุทกวิทยา ตะกอนและความปลอดภัยเขื่อนและผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจสังคม  การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการประชุมระดับภูมิภาคเวทีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ ครั้งที่ ๑ ชี้แจงผลรายงานการทบทวนทางด้านเทคนิคของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบงเบื้องต้น และรับฟังความคิดเห็นจาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลหลังจากการเข้าร่วมการปรึกษาหารือและแผนการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง


การประชุมระดับภูมิภาคเวทีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง สปป. ลาว ครั้งที่ ๒

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


 

ข้อมูลเบื้องต้น

การประชุมดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อมูลโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง ของ สปป. ลาว รวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็นและข้อห่วงกังวลต่อการพัฒนาแม่น้ำโขงผ่านเวทีการประชุมระดับภูมิภาค

วัตถุประสงค์

นำเสนอผลการประชุมระดับภูมิภาคเวทีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ ครั้งที่ ๑ ผลการทบทวนทางวิชาการเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบงและรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และแลกเปลี่ยนข้อมูลหลังจากการเข้าร่วมการปรึกษาหารือและแผนการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง

ผู้เข้าร่วม

ผู้แทนฝ่ายไทย/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

วัน และสถานที่จัดงาน

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ระเบียบวาระการประชุม

1

เอกสารการประกอบการประชุม  ic-update

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง กรมทรัพยากรน้ำ

โทร: ๐ ๒๒๙๘ ๖๖๐๕

Email: tnmc.is@dwr.mail.go.th

เว็บไซต์: www.tnmc-is.org© 2016 สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย