เวทีการให้ข้อมูลโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง สปป.ลาว ครั้งที่ 4

การดำเนินการให้ข้อมูลโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ตามระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง

 เรื่อง  การแจ้ง  การปรึกษาหารือล่วงหน้า  และข้อตกลง  ครั้งที่  ๔ 

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย


การให้ข้อมูลโครงการไฟฟ้าพลังน้ำปากแบง สปป. ลาว

ตามระเบียบปฏิบัติของ คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงเรื่อง การแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้าและข้อตกลง

(Procedures for Notification, Prior Consultation and Agreement: PNPCA) ครั้งที่ ๔

ข้อมูลเบื้องต้น

กรมทรัพยากรน้ำในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย จะจัดประชุมชี้แจงให้ข้อมูล ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำปากแบง สปป. ลาว ครั้งที่ ๔ ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานภาครัฐและองค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานภายในกรมทรัพยากรน้ำ รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จากอำเภอเมือง อำเภอเวียงแก่น อำเภอเชียงของ และอำเภอเชียงแสน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ข้อมูลโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบงของ สปป. ลาว รวมทั้งชี้แจงสรุปผลรายงานทบทวนทางด้านเทคนิคของโครงการฯ ต่อสาธารณะ รายงานผลการประชุมเวทีการให้ข้อมูลโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบงที่ผ่านมา และรับฟังความคิดเห็นและข้อห่วงกังวลจากทุกภาคส่วน ฯลฯ

ผู้เข้าร่วม

การประชุมหารือในครั้งนี้คาดว่าจะมีผู้แทน และผู้มีส่วนร่วมมาประชุม ๑๕๐ – ๒๐๐ คน ประกอบด้วย

– ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

– คณะกรรมการเครือข่ายภาคประชาสังคมลุ่มน้ำโขง

– สถาบันการศึกษากลุ่มผู้ใช้น้ำ

– คณะกรรมการลุ่มน้ำ ในลุ่มน้ำโขง

– ประชาชนในพื้นที่ ๔ อำเภอ (อ.เมือง,อ.เวียงแก่น,อ.เชียงแสน,อ.เชียงของ) ประกอบด้วย กลุ่มผู้ใช้น้ำ ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ประมงและสันทนาการ

วัน และสถานที่จัดงาน

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

ระเบียบวาระการประชุม

Untitled

เอกสารประกอบการประชุม  ic-update

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง กรมทรัพยากรน้ำ

โทร: ๐ ๒๒๙๘ ๖๖๐๕

Email: tnmc.is@dwr.mail.go.th

เว็บไซต์: www.tnmc-is.org