การประชุมฯ และการลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย

การประชุมฯ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาและการลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย


ตามที่กรมทรัพยากรน้ำ ได้ว่าจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินโครงการสำรวจภูมิประเทศ เพื่อกำหนดของเขตพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม จังหวัดเชียงราย โดยที่ปรึกษา ได้มีกำหนดจัดประชุมฯ คณะกรรมการตรวจรับฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 10-11 มกราคม 2562 โดยมีสำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำระหว่างประเทศ (สบป.) เข้าร่วมการประชุมฯ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาและการลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ดังกล่าวด้วย
โดยการประชุมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาฯ
2. เพื่อลงพื้นที่สำรวจติดตามความก้าวหน้า การก่อสร้างหมุดหลักฐานถาวรในโครงการ
โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการดำเนินการตรวจรับงานที่ปรึกษา และทีมงานของที่ปรึกษา

 © 2016 สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย