โครงสร้างการบริหารงาน สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย

silhouette

นายสุชาติ ศิริจังสกุล

ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำระหว่างประเทศ


 Zim Satit 11 16

นางขนิษฐา ภู่ทอง

นายสาธิต ภิรมย์ไชย

ดร.วินัย วังพิมูล

ดร.ภาณุ มนุญวรวงศ์

ผอ.ส่วนความร่วมมือและเลขานุการ

ผอ.ส่วนวางแผนและบริหารจัดการ

ผอ.ส่วนวิชาการ

ผอ.ส่วนติดตามและประเมินผลกระทบ

ข้ามพรมแดน

พี่เปิ้ล

นางสาวกรรณิการ์ สันป่าแก้ว

หัวหน้าส่วนอำนวยการ

 

 

 

 
ส่วนความร่วมมือและเลขานุการ

1 4  3 silhouette

นางขนิษฐา ภู่ทอง

นายมรรค ศรีขาว

นายธนินทร มังคละคีรี

 -ว่าง-

ผอ.ส่วนความร่วมมือและเลขานุการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ปฏิบัติการ

ผู้ช่วยผู้ประสานงาน

silhouette  silhouette  silhouette

-ว่าง-

 -ว่าง-  -ว่าง-

ผู้ช่วยผู้ประสานงาน

 นักวิเทศสัมพันธ์   นักวิเทศสัมพันธ์

ส่วนวางแผนและบริหารจัดการ

Satit  14 S__78020611 Pic

นายสาธิต ภิรมย์ไชย

นางสาวฤติมา อร่ามรุ่ง

นางสาวนัฐยา กันยา

นางสาวรินรดา แต่งตั้ง

ผอ.ส่วนวางแผนและบริหารจัดการ

นักวิเคราะห์นโยบายและ

แผนชำนาญการ

 ผู้ช่วยผู้ประสานงาน  ผู้ช่วยผู้ประสานงาน
 silhouette

-ว่าง-

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ/ชำนาญการ


ส่วนวิชาการ

11 puttikun 30 26

ดร.วินัย วังพิมูล

นางสาวพุทธิกุล ทองเนื้อสุก

นายพูนศักดิ์ วิเศษโสภา

นางสาวอชิรญา วงษ์แก้ว

ผอ.ส่วนวิชาการ

รักษาราชการวิศวกรชำนาญการพิเศษ 

 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ผู้ช่วยผู้ประสานงาน

silhouette

silhouette

 silhouette

 –ว่าง-

 –ว่าง-

ว่าง-

ผู้ช่วยผู้ประสานงาน

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ/ชำนาญการ

 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

 


 ส่วนติดตามและประเมินผลกระทบข้ามพรมแดน

16 Ma 23  163952

ดร.ภาณุ มนุญวรวงศ์

นางการีมา วงษ์สิน

นางสาวศรัณย์ภัทร พิริยะประสิทธิ์

นางสาวสาวิณี พึ่งเนตร

ผอ.ส่วนติดตามและประเมินผลกระทบข้ามพรมแดน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผู้ช่วยผู้ประสานงาน

ผู้ช่วยผู้ประสานงาน

silhouette

 

 silhouette

silhouette

นางรัตน์ดา พัฒน์สิงหเสนีย์

-ว่าง-

-ว่าง-

(ลาศึกษาต่อ)

นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ

 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
 

 


ส่วนอำนวยการ

   พี่เปิ้ล C360_2016-06-13-20-15-38-173 8 10

นางสาวกรรณิการ์ สันป่าแก้ว

นางสาวอัจฉรา วิบุละเคาว์พันธ์

 นางสาววันวิสา กินจิม

นางสาวอรจิรา หมื่นจง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(ช่วยปฎิบัติงานส่วนงานคณะกรรมการลุ่มแม่น้ำโขง)

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(ช่วยปฎิบัติงานส่วนวิชาการ)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(ช่วยปฎิบัติงานส่วนติดตามและประเมินผลกระทบข้ามพรมแดน)

silhouette

นางสาววิมลพรรณ คำพารักษ์

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(ช่วยปฎิบัติงาน

ส่วนงานคณะกรรมการลุ่มแม่น้ำโขง)


 

อำนาจหน้าที่ สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำระหว่างประเทศ

๑. ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย ตามพันธกรณีของความตกลงว่าดวยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาลุ่มน้ำระหว่างประเทศ กรอบความร่วมมือหรือพันธกรณีด้านทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำระหว่างประเทศ

๒. เจรจา พัฒนาความร่วมมือ และอนุวัติตามพันธกรณีของระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้น้ำในลุ่มน้ำระหว่างประเทศ

๓. บริหารจัดการ และกำกับดูแลแผนงาน/โครงการความร่วมมือที่มีนัยสำคัญต่อลุ่มน้ำในระดับภูมิภาค ทวิภาคี ประเทศ ลุ่มน้ำ และลุ่มน้ำสาขา รวมถึงการพัฒนาและประยุกต์ใช้เครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจ

๔. ประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ทางวิชาการ และพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรน้ำและทรัพยากรอื่นที่เกี่ยวข้องในลุ่มน้ำระหว่างประเทศกับต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศและคณะกรรมการลุ่มน้ำ

๕. เผยแพร่องค์ความรู้จากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับลุ่มน้ำระหว่างประเทศ

๖. ศึกษาติดตามผลกระทบข้ามพรมแดนที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการในลุ่มน้ำระหว่างประเทศ

๗. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย