โครงสร้างการบริหารงาน สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง

12

นางสาวนวลละออ วงศ์พินิจวโรดม

ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง


16 6 2

นายภาณุ มนุญวรวงศ์

นายสาธิต ภิรมย์ไชย

นายนิรัช ภูริพันธ์ุภิญโญ

ผอ.ส่วนติดตามและประเมินผลกระทบข้ามพรมแดน

ผอ.ส่วนวางแผนและบริหารจัดการ

ผอ.ส่วนวิชาการ


ส่วนความร่วมมือและเลขานุการ

4 3 25 27

นายมรรค ศรีขาว

นายธนินทร มังคละคีรี

นางสาวปิ่นมณี ศรีเหรา

นางสาวดลฤทัย เกียรติชัยยืนยง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ผู้ช่วยผู้ประสานงาน

ผู้ช่วยผู้ประสานงาน

silhouette

ว่าง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


ส่วนวางแผนและบริหารจัดการ

6  13 14 22

นายสาธิต ภิรมย์ไชย

นางสาวพรรณพร สุวรรณ

นางสาวฤติมา อร่ามรุ่ง

นายอริญชย์วิชญ์ แสงนักธรรม

ผอ.ส่วนวางแผนและบริหารจัดการ

วิศวกรชำนาญการพิเศษ

นักวิเคราะห์นโยบายและ

แผนปฏิบัติการ

 เลขานุการ

29 silhouette silhouette silhouette

นางสาวปนิญญา ชัยเจริญ

นายธนิศร์ เสถียรนาม

ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์นาวี วรรณูปถัมภ์

ว่าง

ผู้ช่วยผู้ประสานงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและ

แผนชำนาญการ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ


ส่วนวิชาการ

2 15 11 30

นายนิรัช ภูริพันธ์ุภิญโญ

นายเอกรัตน์ อาชีวะ

นายวินัย วังพิมูล

นายพูนศักดิ์ วิเศษโสภา

ผอ.ส่วนวิชาการ

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

  วิศวกรชำนาญการพิเศษ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

พี่เจมส์ 26 20

nan2

นายกฤษณพงษ์ จุมปารี

นางสาวอชิรญา วงษ์แก้ว

นางสาวศุภธิดา พานิชปฐมชัย

นางสาวจุฬาลักษณ์ หงษ์ศรี

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ผู้ช่วยผู้ประสานงาน

ผู้ช่วยผู้ประสานงาน

ผู้ช่วยผู้ประสานงาน

silhouette

 ว่าง

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

 


 ส่วนติดตามและประเมินผลกระทบข้ามพรมแดน

16 Ma 30 23

นายภาณุ มนุญวรวงศ์

นางการีมา วงษ์สิน

นายปรมินทร์ แสนทรงศักดิ์

นางสาวศรัณย์ภัทร พิริยะประสิทธิ์

ผอ.ส่วนติดตามและประเมินผลกระทบข้ามพรมแดน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ช่วยราชการสำนักงานรองปลัดฯ)

ผู้ช่วยผู้ประสานงาน

พี่จุ๊ silhouette  

silhouette

 

 silhouette

นางสาวธิราพร นิตินาวาการ

 นายสกล วงศ์คม

นางรัตน์ดา พิพัฒนาเสนีย์

นางสาวพิไลลักษณ์ อักษรรัตน์

ผู้ช่วยผู้ประสานงาน

 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ(ช่วยราชการ สทภ 1)

 นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ(ลาศึกษาต่อ)

รก. วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

silhouette

ว่าง

 

วิศวกรโยธาชำนาญการ

 


ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

   พี่เปิ้ล C360_2016-06-13-20-15-38-173 8 10

นางสาวกรรณิการ์ สันป่าแก้ว

นางสาวอัจฉรา วิบุละเคาว์พันธ์

 นางสาววันวิสา กินจิม

นางสาวอรจิรา หมื่นจง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(ช่วยปฎิบัติงานส่วนวางแผน

และบริหารจัดการ)

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(ช่วยปฎิบัติงานส่วนวิชาการ)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

silhouette

ว่าง

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


 

อำนาจหน้าที่ สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง

๑. เป็นหน่วยงานกลางประสานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในลุ่มน้ำโขง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

๒. ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย

๓. เสนอแนะนโยบายด้านการบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง ความร่วมมือกับภาคีสมาชิกและองค์กรลุ่มน้ำระหว่างประเทศ และความร่วมมือพหุภาคีและทวิภาคีที่เกี่ยวข้องกับลุ่มน้ำโขง

๔. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนธุรกิจบริหารจัดการองค์กร แผนงบประมาณ แผนบุคลากร แผนปฏิบัติการ  ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการลุ่มน้ำโขงทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ

๕. จัดทำเครื่องมือประกอบและสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร ในการบริหารจัดการข้ามพรมแดน

๖. กำหนดกลไกและกระบวนการการบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง เพื่อสนับสนุนการนำนโยบาย ยุทธศาสตร์  และเครื่องมือการบริหารจัดการไปใช้ในทางปฏิบัติ

๗. สร้าง ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการลุ่มน้ำโขงกับเครือข่ายองค์กรลุ่มน้ำภายในประเทศและลุ่มน้ำระหว่างประเทศ

๘. ปฏิบัติการตามพิธีการ (Protocol) และการเจรจาตามพันธกรณีระหว่างประเทศ (Negotiation/ Dialogue) ในการบริหารจัดการน้ำและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

๙. ประสานความร่วมมือในการบริหารจัดการตามพันธกรณีกับภาคีสมาชิกและองค์กรลุ่มน้ำระหว่างประเทศต่างๆ ทั่วโลก

๑๐. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เครื่องมือประกอบและสนับสนุนการตัดสินใจ และการอนุวัตระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง

๑๑. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย