โครงสร้างการบริหารงาน สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำระหว่างประเทศ

12

นางสาวนวลละออ วงศ์พินิจวโรดม

ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำระหว่างประเทศ


 Zim Satit 11 2

นางขนิษฐา ภู่ทอง

นายสาธิต ภิรมย์ไชย

ดร.วินัย วังพิมูล

นายนิรัช ภูริพันธุ์ภิญโญ

ผอ.ส่วนความร่วมมือและเลขานุการ

ผอ.ส่วนวางแผนและบริหารจัดการ

ผอ.ส่วนวิชาการ

ผอ.ส่วนติดตามและประเมินผลกระทบ

ข้ามพรมแดน

พี่เปิ้ล

นางสาวกรรณิการ์ สันป่าแก้ว

หัวหน้าส่วนอำนวยการ

 

 

 

 
ส่วนความร่วมมือและเลขานุการ

1 4  3 25

นางขนิษฐา ภู่ทอง

นายมรรค ศรีขาว

นายธนินทร มังคละคีรี

นางสาวปิ่นมณี ศรีเหรา

ผอ.ส่วนความร่วมมือและเลขานุการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ปฏิบัติการ

ผู้ช่วยผู้ประสานงาน

27  silhouette  silhouette

นางสาวดลฤทัย เกียรติชัยยืนยง

 -ว่าง-  -ว่าง-

ผู้ช่วยผู้ประสานงาน

 นักวิเทศสัมพันธ์   นักวิเทศสัมพันธ์

ส่วนวางแผนและบริหารจัดการ

Satit  13 14 Thanit

นายสาธิต ภิรมย์ไชย

นางสาวพรรณพร สุวรรณ

นางสาวฤติมา อร่ามรุ่ง

นายธนิศร์ เสถียรนาม

ผอ.ส่วนวางแผนและบริหารจัดการ

วิศวกรชำนาญการพิเศษ

นักวิเคราะห์นโยบายและ

แผนชำนาญการ

นักวิเคราะห์นโยบายและ

แผนชำนาญการ

silhouette silhouette silhouette

นางสาวนัฐยา กันยา

-ว่าง-

-ว่าง-

ผู้ช่วยผู้ประสานงาน

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ผู้ช่วยผู้ประสานงาน


ส่วนวิชาการ

11 30 30 26

ดร.วินัย วังพิมูล

นายปรมินทร์ แสนทรงศักดิ์

นายพูนศักดิ์ วิเศษโสภา

นางสาวอชิรญา วงษ์แก้ว

ผอ.ส่วนวิชาการ

 วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ช่วยราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ผู้ช่วยผู้ประสานงาน

20

silhouette

silhouette

 silhouette

นางสาวศุภธิดา พานิชปฐมชัย

นางสาวสุชาดา สิวทองคำ

ว่าง-

ว่าง-

ผู้ช่วยผู้ประสานงาน

ผู้ช่วยผู้ประสานงาน

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ/ชำนาญการ

 


 ส่วนติดตามและประเมินผลกระทบข้ามพรมแดน

2  15 Ma  16

นายนิรัช ภูริพันธุ์ภิญโญ

ดร.เอกรัตน์ อาชีวะ

นางการีมา วงษ์สิน

ดร.ภาณุ มนุญวรวงศ์

ผอ.ส่วนติดตามและประเมินผลกระทบข้ามพรมแดน

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ

(ช่วยราชการสำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำระหว่างประเทศ)

 23

silhouette

silhouette  

 silhouette

นางสาวศรัณย์ภัทร พิริยะประสิทธิ์

นางรัตน์ดา พัฒน์สิงหเสนีย์

-ว่าง-

-ว่าง-

ผู้ช่วยผู้ประสานงาน 

นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ

(ลาศึกษาต่อ)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

silhouette

ว่าง

 

ผู้ช่วยผู้ประสานงาน

 


ส่วนอำนวยการ

   พี่เปิ้ล C360_2016-06-13-20-15-38-173 8 10

นางสาวกรรณิการ์ สันป่าแก้ว

นางสาวอัจฉรา วิบุละเคาว์พันธ์

 นางสาววันวิสา กินจิม

นางสาวอรจิรา หมื่นจง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(ช่วยปฎิบัติงานส่วนงานคณะกรรมการลุ่มแม่น้ำโขง)

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(ช่วยปฎิบัติงานส่วนวิชาการ)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(ช่วยปฎิบัติงานส่วนติดตามและประเมินผลกระทบข้ามพรมแดน)

silhouette

นางสาววิมลพรรณ คำพารักษ์

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(ช่วยปฎิบัติงาน

ส่วนงานคณะกรรมการลุ่มแม่น้ำโขง)


 

อำนาจหน้าที่ สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำระหว่างประเทศ

๑. ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย ตามพันธกรณีของความตกลงว่าดวยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาลุ่มน้ำระหว่างประเทศ กรอบความร่วมมือหรือพันธกรณีด้านทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำระหว่างประเทศ

๒. เจรจา พัฒนาความร่วมมือ และอนุวัติตามพันธกรณีของระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้น้ำในลุ่มน้ำระหว่างประเทศ

๓. บริหารจัดการ และกำกับดูแลแผนงาน/โครงการความร่วมมือที่มีนัยสำคัญต่อลุ่มน้ำในระดับภูมิภาค ทวิภาคี ประเทศ ลุ่มน้ำ และลุ่มน้ำสาขา รวมถึงการพัฒนาและประยุกต์ใช้เครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจ

๔. ประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ทางวิชาการ และพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรน้ำและทรัพยากรอื่นที่เกี่ยวข้องในลุ่มน้ำระหว่างประเทศกับต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศและคณะกรรมการลุ่มน้ำ

๕. เผยแพร่องค์ความรู้จากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับลุ่มน้ำระหว่างประเทศ

๖. ศึกษาติดตามผลกระทบข้ามพรมแดนที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการในลุ่มน้ำระหว่างประเทศ

๗. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย