ผังบุคลากรส่วนติดตามและประเมินผลกระทบข้ามพรมแดน

16 Ma 10 23

ดร.ภาณุ มนุญวรวงศ์

นางการีมา วงษ์สิน

นางสาวอรจิรา หมื่นจง

นางสาวศรัญย์ภัทร พิริยะประสิทธิ์

ผอ.ส่วนติดตามและประเมินผลกระทบข้ามพรมแดน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้ช่วยผู้ประสานงาน

163952

นางสาวสาวิณี พึ่งเนตร

ผู้ช่วยผู้ประสานงาน


 

อำนาจหน้าที่ของส่วนติดตามและประเมินผลกระทบข้ามพรมแดน

๑. ศึกษา ดำเนินงาน ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลกระทบข้ามพรมแดนด้านกายภาพและชีวภาพ และผลกระทบด้านอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาในแม่น้ำโขงสายประธาน

๒. ติดตามโครงการความร่วมมือเพื่อบริหารจัดการลุ่มน้ำระหว่างประเทศ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัว การพัฒนาเครื่องมือ กลไกการสนับสนุนการบริหารจัดการผลกระทบข้ามพรมแดนด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม เพื่อสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบายในการบริหารจัดการลุ่มน้ำโขงและลุ่มน้ำระหว่างประเทศ

๓. การให้ข้อเสนอแนะ กำหนดมาตรการ ลดและบรรเทาผลกระทบข้ามพรมแดน และแผนกลยุทธ์การปรับตัวของประชาชนในพื้นที่ที่มีแนวโน้มได้รับผลกระทบ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการติดตามผลกระทบข้ามพรมแดน

๔. อนุวัติตามระเบียบปฏิบัติการรักษาคุณภาพน้ำ

๕. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย