ผังบุคลากร ส่วนอำนวยการ

พี่เปิ้ล 8 C360_2016-06-13-20-15-38-173

10

นางสาวกรรณิกา สันป่าแก้ว

 นางสาววันวิสา กินจิม

นางสาวอัจฉรา วิบุละเคาว์พันธ์

นางสาวอรจิรา หมื่นจง

เจ้าพนักงานธุรการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

silhouette

นางสาววิมลพรรณ  คำพาลักษณ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

 

 


 

บทบาทหน้าที่ของส่วนอำนวยการ

๑) งานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงิน บัญชี พัสดุ และด้านบุคคลของสำนัก

๒) ประสานงานราชการต่างๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของส่วนอื่น

 

๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย