โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมภายใต้การดำเนินงานของ MRC ครั้งที่ 1/2561

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมภายใต้การดำเนินงานของ MRC

ณ โรงแรมกานต์มณี กรุงเทพฯ


กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำระหว่างประเทศ (สบป.) ในฐานะหน่วยงานกลางประสานความร่วมมือภายใต้กรอบคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงจัดโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมภายใต้การดำเนินงานของ MRC ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรม กานต์มณี กรุงเทพฯ

วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน คือ

๑. เพื่อให้ข้อมูลผลการดำเนินงานกิจกรรมที่สำคัญของ MRC พร้อมรับทราบนโยบายในการดำเนินงานร่วมกัน

๒.เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

๓.รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

หัวข้อหลักในประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  การดำเนินงานจะมีรูปแบบการนำเสนอ การอภิปรายและการแบ่งกลุ่มปรึกษาหารือ โดยประกอบด้วย

๑. ความก้าวหน้าและการดำเนินการขั้นต่อไปของการดำเนินงานศึกษาผลกระทบของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำบนแม่น้ำโขงสายประธาน (Council Study) และการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน (TNMC Study)

๒. ผลสรุปการประชุมในเวทีระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการโครงการร่วมทั้งภายในประเทศและระดับภูมิภาค และประเด็นหารือที่สอดคล้องกับสถานการณ์และการดำเนินงานในช่วงระยะเวลานั้นๆ

๓. ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดงบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการถ่ายโอนภารกิจหลักการ และการติดตาม ตรวจสอบและการประเมินผล