โครงการสำรวจภูมิประเทศเพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมจังหวัดเชียงราย

โครงการสำรวจภูมิประเทศเพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมจังหวัดเชียงราย

Link Download ข้อมูลโครงการ โดยเป็นข้อมูล KML ใช้โปรแกรม Google Earth ในการเปิด

http://drive.google.com/drive/folders/1fuAdhPSjx1I-A9y4yFjk2Ywoz-N01R29

 

รายงานฉบับสุดท้าย

 

คู่มือการใช้งานและแผนที่