เอกสารรายงานเกี่ยวกับเขื่อนปากแบง (สรุปและเรียบเรียงโดย กรมทรัพยากรน้ำ)