เอกสารด้านเทคนิค

Title Download
02.Report-IS
  1 files      143 downloads
Download
TB4-ชุดความรู้ข้ามพรมแดน-Vol.4_2018
  1 files      109 downloads
Download
TB3-ชุดความรู้ข้ามพรมแดน-Vol.3_2018
  1 files      66 downloads
Download
Integrated Water Resources Management (IWRM) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
  1 files      52 downloads
Download
TB2-ชุดความรู้ข้ามพรมแดน-Vol.2_2018
  1 files      62 downloads
Download
TB1-ชุดความรู้ข้ามพรมแดน-Vol.1_2018
  1 files      69 downloads
Download
Agricultural Irrigation Planning and Management Technical Training Report
  1 files      49 downloads
Download
Development of Guidelines for Hydropower Environmental Impact Mitigation and Risk Management in the Lower Mekong Mainstream and Tributaries 1st Interim Report – Final: Vol.3 – Case Study
  1 files      48 downloads
Download
Development of Guidelines for Hydropower Environmental Impact Mitigation and Risk Management in the Lower Mekong Mainstream and Tributaries 1st Interim Report – Final: Vol.2 – Version 1.0
  1 files      39 downloads
Download
Development of Guidelines for Hydropower Environmental Impact Mitigation and Risk Management in the Lower Mekong Mainstream and Tributaries 1st Interim Report – Final: Vol.1
  1 files      36 downloads
Download
Design Adaptation in Xayaburi HPP
  1 files      73 downloads
Download
Summary of 2nd Draft Technical Review Report
  1 files      38 downloads
Download
รายงานการฝึกอบรมโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพยากรณ์และการเตือนภัยทรัพยากรน้ำ
  1 files      60 downloads
Download
IWRM implementation in Tonle Sap Lake of Cambodia and Songkhla Lake Basin of Thailand.
  1 files      24 downloads
Download
Joint Report on The Exchange Visit between Tonle Sap Lake, Cambodia, and Songkhla Lake Basin, Thailand.
  1 files      24 downloads
Download
รายงานประจำปี การประเมินคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำโขงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
  1 files      83 downloads
Download
รายงานเริ่มงาน (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒) ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙
  1 files      164 downloads
Download
ติดตามสถานการณ์และผลกระทบจากการปล่อยน้ำจากเขื่อนจีนลงสู่แม่น้ำโขง ฉบับที่ ๒
  1 files      175 downloads
Download
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประเทศไทย ปี พ.ศ.๒๕๕๘
  1 files      76 downloads
Download
รายงานโครงการสาธิตการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับท้องถิ่นลุ่มน้ำยัง ระยะที่ ๑
  1 files      57 downloads
Download


© 2016 สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย