สถานีโขงเจียม-ระดับน้ำ/ปริมาณน้ำ

กราฟแสดงค่าการตรวจระดับน้ำของสถานีโขงเจียม จ.อุบลราชธานี (อ้างอิงจากค่าศูนย์เสาระดับ หรือ Zero Gauge หน่วยเป็น: เมตร)

ระดับเตือนภัย 13.50 เมตร

ระดับน้ำท่วม  14.50 เมตร


 

กราฟแสดงค่าปริมาณน้ำของสถานีโขงเจียม จ.อุบลราชธานี (หน่วยเป็น : ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที)

 ตารางความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำ (WL,เมตร) และปริมาณน้ำ (Q,ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) ที่สถานีโขงเจียม  DOWNLOAD

Pic_KCหมายเหตุ : วิเคราะห์ข้อมูล โดย ส่วนงานวิชาการ สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำระหว่างประเทศ
หากมีข้อสงสัย ติดต่อเรา