สถานีเชียงแสน : ระดับน้ำ/ปริมาณน้ำ

กราฟแสดงค่าการตรวจระดับน้ำของสถานีเชียงแสน จ.เชียงราย (อ้างอิงจากค่าศูนย์เสาระดับ หรือ Zero Gauge หน่วยเป็น: เมตร)

ระดับเตือนภัย 11.50 เมตร

ระดับน้ำท่วม  12.80 เมตร


 

กราฟแสดงค่าปริมาณน้ำของสถานีเชียงแสน จ.เชียงราย (หน่วยเป็น : ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที)ตารางความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำ (WL,เมตร) และปริมาณน้ำ (Q,ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) ที่สถานีเชียงแสน  DOWNLOAD

screen-16.51.23[16.07.2018]แสดงกราฟเปรียบเทียบปริมาณน้ำเฉลี่ยทั้งปี


 


แสดงกราฟเปรียบเทียบปริมาณน้ำเฉลี่ย ฤดูแล้ง เปรียบเทียบ ปี ค.ศ.2014, 2015, 2016 (พ.ศ.๒๕๕๗, ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙)


แสดงกราฟเปรียบเทียบปริมาณน้ำปี ๒๕๕๙ กับ ค่าเฉลี่ยข้อมูล ปี ๒๕๑๓ ถึง ๒๕๓๗ (กรณียังไม่มีเขื่อนบนแม่น้ำโขง)


หมายเหตุ : วิเคราะห์ข้อมูล โดย ส่วนงานวิชาการ สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำระหว่างประเทศ
หากมีข้อสงสัย ติดต่อเรา