สถานีเชียงแสน : ปริมาณน้ำ/ระดับน้ำ

แสดงกราฟเปรียบเทียบปริมาณน้ำเฉลี่ยทั้งปี


 


แสดงกราฟเปรียบเทียบปริมาณน้ำเฉลี่ย ฤดูแล้ง เปรียบเทียบ ปี ค.ศ.2014, 2015, 2016 (พ.ศ.๒๕๕๗, ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙)


แสดงกราฟเปรียบเทียบปริมาณน้ำปี ๒๕๕๙ กับ ค่าเฉลี่ยข้อมูล ปี ๒๕๑๓ ถึง ๒๕๓๗ (กรณียังไม่มีเขื่อนบนแม่น้ำโขง)


หมายเหตุ : วิเคราะห์ข้อมูล โดย ส่วนงานวิชาการ สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง
หากมีข้อสงสัย ติดต่อเรา