สถานีเชียงคาน-ระดับน้ำ/ปริมาณน้ำ

กราฟแสดงค่าการตรวจระดับน้ำของสถานีเชียงคาน จ.เลย (อ้างอิงจากค่าศูนย์เสาระดับ หรือ Zero Gauge หน่วยเป็น: เมตร)

ระดับเตือนภัย 14.50 เมตร

ระดับน้ำท่วม  16.00 เมตร


 

กราฟแสดงค่าปริมาณน้ำของสถานีสถานีเชียงคาน จ.เลย (หน่วยเป็น : ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที)

 ตารางความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำ (WL,เมตร) และปริมาณน้ำ (Q,ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) ที่สถานีเชียงคาน  DOWNLOAD

screen-01.45.54[17.07.2018]หมายเหตุ : วิเคราะห์ข้อมูล โดย ส่วนงานวิชาการ สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำระหว่างประเทศ
หากมีข้อสงสัย ติดต่อเรา