สถานีเชียงคาน-ระดับน้ำ/ปริมาณน้ำ

กราฟแสดงค่าการตรวจระดับน้ำของสถานีเชียงคาน จ.เลย (อ้างอิงจากค่าศูนย์เสาระดับ หรือ Zero Gauge หน่วยเป็น: เมตร)


 

กราฟแสดงค่าปริมาณน้ำของสถานีสถานีเชียงคาน จ.เลย (หน่วยเป็น : ลูกบาศก์เมตร)

 


 

หมายเหตุ : วิเคราะห์ข้อมูล โดย ส่วนงานวิชาการ สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำระหว่างประเทศ
หากมีข้อสงสัย ติดต่อเรา