สถานีหนองคาย-ระดับน้ำ/ปริมาณน้ำ

กราฟแสดงค่าการตรวจระดับน้ำของสถานีหนองคาย จ.หนองคาย (อ้างอิงจากค่าศูนย์เสาระดับ หรือ Zero Gauge หน่วยเป็น: เมตร)

ค่าระดับที่ Zero Gauge คือ 153.648 ม.รทก.

 

ระดับเตือนภัย 11.40 เมตร

ระดับน้ำท่วม  12.20 เมตร

 


กราฟแสดงค่าปริมาณน้ำของสถานีหนองคาย จ.หนองคาย (หน่วยเป็น : ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที)

 
ตารางความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำ (WL,เมตร) และปริมาณน้ำ (Q,ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) ที่สถานีหนองคาย  DOWNLOAD

Pic_NK

 


หมายเหตุ : วิเคราะห์ข้อมูล โดย ส่วนงานวิชาการ สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำระหว่างประเทศ
หากมีข้อสงสัย ติดต่อเรา