สถานีนครพนม-ระดับน้ำ/ปริมาณน้ำ

กราฟแสดงค่าการตรวจระดับน้ำของสถานีนครพนม จ.นครพนม (อ้างอิงจากค่าศูนย์เสาระดับ หรือ Zero Gauge หน่วยเป็น: เมตร)

ระดับเตือนภัย 11.50 เมตร

ระดับน้ำท่วม  12.00 เมตร


 

กราฟแสดงค่าปริมาณน้ำของสถานีนครพนม จ.นครพนม (หน่วยเป็น : ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที)

 ตารางความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำ (WL,เมตร) และปริมาณน้ำ (Q,ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) ที่สถานีนครพนม  DOWNLOAD

Pic_NP

 หมายเหตุ : วิเคราะห์ข้อมูล โดย ส่วนงานวิชาการ สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำระหว่างประเทศ
หากมีข้อสงสัย ติดต่อเรา