วิดีโอ ทะเลสาบสงขลา

 

 

สารคดีเรียนรู้ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ตอน(1/3) รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=Kf2MRKEusxU

 

สารคดีเรียนรู้ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ตอน(2/3) โหนดนาเล ณ ท่าหิน

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=Rq1COQlRFQ8

 

สารคดีเรียนรู้ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ตอน(3/3) พลังคนช่องฟืน พลิกฟื้นทะเลสาบ

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=1Kxok8-gg24