ปริมาณน้ำในแม่น้ำโขง ทั้ง 6 สถานี

กราฟเปรียบเทียบปริมาณน้ำ ทั้ง 6 สถานี บนแม่น้ำโขง (หน่วย: ลบ.ม. ต่อวินาที)  ช่วงเวลา 1 มค. ถึง 31 กค. 2559ติดตามสถานการณ์ระดับน้ำและปริมาณน้ำ รายสถานี โดย สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ