ประกาศรับสมัคร

update

การฝึกอบรมเรื่อง การบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ นครอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน

ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 1. ประกาศรับสมัคร
 2. ใบสมัคร

โดยขอให้ส่งใบสมัครทางอีเมล์ winai.wangpimool@gmail.com เเละ CC:  achirayaw.wongkaew@gmail.com ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562


update

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งผู้ช่วยผู้บริหารองค์กรและกองสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์ฯ มารายงานตัวในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน) เวลา 9.00 น. โดยหากไม่มารายงานตัวภายในวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

DOWNLOAD_รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

 


update

ศูนย์ความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำแม่โขง – ล้านช้าง แจ้งว่ามหาวิทยาลัยเหอไห่ (Hohai University) ประกาศรับสมัครผู้แทนจากประเทศไทยเพื่อสมัครรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่น้ำโขง – ล้านช้าง (Mekong – Lancang Cooperation: MLC) ณ มหาวิทยาลัยเหอไห่ เมืองหนานจิง มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน

สามารถดาวน์โหลด รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 1. ประกาศรับสมัครทุน
 2. แบบใบสมัครทุนการศึกษา

ผู้สนใจสมัครสามารถส่งใบสมัคร และพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทางอีเมล์ tnmc.t@dwr.mail.go.th และ

CC: achirayaw.wongkaew@gmail.com

หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไปยัง

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ ชั้น 7

89/168-170 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กทม. 10120

โทรศัพท์ 02 521 9140-8 ต่อ 1103

โทรสาร 02 521 9140-8 ต่อ 1499

กำหนดปิดรับสมัครในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562


flashing-newสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการเเม่น้ำโขง (Mekong River Commission Secretariat: MRCS)  รับสมัครผู้อำนวยการกองวิชาการ (Technical Support Division) จำนวน 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ ณ MRCS นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สามารถดาวน์โหลด รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 1. หลักเกณฑ์การสมัคร

 2. Job Description

 3. Personal History Form

ผู้สนใจสมัครสามารถส่งใบสมัคร และ Personal History Form พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทางอีเมล์ tnmc.t@dwr.mail.go.th และ CC: khanittha15@gmail.com

และขอให้ส่งเอกสารฉบับจริงทางไปรษณีย์ไปยัง

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ ชั้น 7

89/168-170 ถนนวิภาวดีรังสิต

เขตหลักสี่ กทม. 10120

โทรศัพท์ 02 521 9140-8 ต่อ 1103 (ติดต่อคุณขนิษฐา ภู่ทอง)

โทรสาร 02 521 9140-8 ต่อ 1499

กำหนดปิดรับสมัครในวันที่ 25 เมษายน 2562


flashing-newสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยผู้ประสานงานจำนวน ๓ อัตรา คือ

                   1) ผู้ช่วยผู้ประสานงาน AD  2 อัตรา   DOWNLOAD_TOR_AD

                   2) ผู้ช่วยผู้ประสานงาน ED 1 อัตรา    DOWNLOAD_TOR_ED

                  โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติที่กำหนดในขอบเขตอำนาจหน้าที่ (Terms of  Reference:TOR) และผู้ที่สนใจส่งใบสมัครมายัง

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

89/168-170 ถนนวิภาวดีรังสิต

เขตหลักสี่ กทม. 10120

โทรศัพท์ 02 521 9140-8 ต่อ 1103 (ติดต่อคุณขนิษฐา ภู่ทอง)

หรือทาง  Email address : tnmc@dwr.mail.go.th

โดยใบสมัครที่ครบสมบูรณ์ต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษ และต้องประกอบด้วย

 • Cover letter หนังสือนำว่าต้องการสมัครตำแหน่ง โดยต้องระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร

 • CV ,ประวัติส่วนบุคคลและรูปถ่าย วุฒิบัตรหรือหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • MRC Personal History Form     DOWNLOAD_MRC History Form

  ซึ่งจะปิดรับสมัคร ในวันที่ 15 เมษายน 2562


flashing-new โครงการฝึกอบรมนักวิชาการรุ่นเยาว์จากประเทศภาคีสมาชิกลุ่มแม่น้ำโขงสำหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๒

สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission Secretariat: MRCS) ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมนักวิชาการรุ่นเยาว์ สำหรับปี พ.ศ.๒๕๖๒ (Junior Riparian Professional: JRP) ซึ่งเป็นโครงการ อบรมรูปแบบการฝึกปฏิบัติงานจริง (on the job training) ณ MRCS สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นระยะเวลา ๖ เดือน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของประเทศสมาชิก ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำและองค์กรลุ่มน้ำ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไฟฟ้าพลังน้ำ และหน่วยงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินความร่วมมือในองค์กรระหว่างประเทศ โดยประเทศสมาชิกจะมีการคัดเลือกและจัดส่งรายชื่อผู้สนใจสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด (TOR) ดังนี้

๑. จบปริญญาตรี ด้านบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ  สังคมศาสตร์ การศึกษา การพัฒนาหรือสาขาการจัดการด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์

๒. ประสบการณ์อย่างน้อย ๒ ปี

๓. อายุ ๓๕ ปีหรือต่ำกว่า

๔. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่ดีมาก (การอ่าน การเขียน การพูด การฟังและการทำความเข้าใจ)

๕. ความสามารถใช้  MS Office: Microsoft Word, Excel, PowerPoint ความรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่ใช้ในการบริหารจัดการน้ำ

๖. มีทักษะการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ดี

๗. ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของ MRCS

DOWNLOAD_JRP2019 TOR

โดยใบสมัครที่ครบสมบูรณ์ต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษ และต้องประกอบด้วย

 • Cover letter หนังสือนำ
 • CV ,ประวัติส่วนบุคคลและรูปถ่าย วุฒิบัตรหรือหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • MRC Personal History Form     DOWNLOAD_MRC History Form

 • และส่งใบสมัครมาที่ tnmc@dwr.mail.go.th 
 • ภายในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ นี้


สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission Secretariat: MRCS) รับสมัครเจ้าหน้าที่ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสารสนเทศและฐานข้อมูล (Information System and Database Specialist) จำนวน 1 ตำแหน่ง หมดเขต 12 มีนาคม 2562

สถานที่ปฏิบัติงาน ณ MRCS นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

รายละเอียดเพิ่มเติม

 
Information System and Database Specialist_DOWNLOAD
 
JOB DESCRIPTION_RP037_DOWNLOAD
ผู้สนใจสามารถส่งประวัติบุคคล พร้อมระบุประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นภาษาอังกฤษ
มายังอีเมล์    pkhanittha15@gmail.com
หรือที่อยู่:
 สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

๘๙/๑๖๘-๑๗๐ ถนนวิภาวดีรังสิต

เขตหลักสี่ กทม. ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ 02 521 9140-8 ต่อ 1103 (ติดต่อคุณขนิษฐา ภู่ทอง)

โทรสาร 02 521 9140-8 ต่อ 1499

 กำหนดปิดรับสมัคร  ในวันที่ 12 มีนาคม 2562


สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยมีความประสงค์รับสมัครงานในตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ประสานงาน (Assistant to National Coordinator) จำนวน 3 ตำแหน่ง หมดเขต 10 มกราคม 2562


สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยมีความประสงค์รับสมัครงานในตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ประสานงาน (Assistant to National Coordinator) จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามเอกสารแนบ (Download ToR)

 


 ประกาศรับสมัครงาน คลิก! flashing-new