ประกาศรับสมัคร

flashing-new

รับสมัครที่ปรึกษาไทยเพื่อพัฒนาคู่มือ”Restoring and Enhancing Fish Stocks”  จำนวน 1 อัตรา

เพื่อสนับสนุนและพัฒนา ให้คำแนะนำด้านเทคนิค สำหรับการฟื้นฟูและเพิ่มปริมาณปลาในแหล่งที่อยู่อาศัยนี้สำคัญ เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ในพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างประเทศสมาชิกของลุ่มน้ำโขง ในการทบทวนวรรณกรรม เรื่อง แหล่งที่อยู่อาศัยของปลาที่วางไข่พื้นที่อนุบาล พื้นที่อนุรักษ์และเขตสงวนพร้อมแผนที่ ตลอดจนชนิดปลาที่สำคัญในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงฝั่งไทย

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย
 • ปริญญา (ปริญญาโทหรือปริญญาเอก) สาขาการจัดการประมง ชีววิทยาประมง การจัดการระบบนิเวศ การจัดการสิ่งแวดล้อมหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 7 ปี ในการออกแบบ และกำหนดโครงการดำเนินการและการวิจัยการจัดการประมง การอนุรักษ์พันธุ์ปลาและถิ่นที่อยู่อาศัย รวมถึงนโยบายและกลยุทธ์ในลุ่มแม่น้ำของแต่ละประเทศ และ / หรือในลุ่มแม่น้ำโขง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในการฟื้นฟูและเพิ่มปริมาณปลาในแหล่งที่อยู่อาศัยของปลา
 • มีความรู้เกี่ยวกับการประมงและการจัดการสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำโขงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านข้อตกลง/ปฏิบัติระหว่างประเทศในด้าน Code of conduct for Responsible Fisheries; technical guidline for fish stock enhancement, action plans and approaches for inland fisheries management, ecosystem based approach, precautionary approach จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้เกี่ยวกับ remote sensing and GIS mapping
 • มีทักษะการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ดี
 • ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารและเขียนได้ดี และมีทักษะการวิเคราะห์ที่ดี

รายละเอียดขอบเขตงาน   Term Of Reference    Download

MRC Personal History Form   Download

โดยกรอกรายละเอียดการสมัครและส่งมาที่ wwnety@gmail.com 

หรือส่งเอกสารที่อยู่ กองการต่างประเทศ สำนักงานทรัพยากรน้ำเเห่งชาติ เลขที่ 89/168 – 170 ถนนวิภาวดีรังสิต เเขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์  0 2554 1800 ต่อ 1103

โทรสาร  0 2521 9147

******* หมดเขตรับสมัคร 20 มีนาคม 2563 ******

 


flashing-new

ศูนย์ความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำเเม่โขง – ล้านช้าง ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ภายใต้กรอบความร่วมมือเเม้โขง – ล้านช้าง ณ มหาวิทยาลัยเห่อไห่ เมืองหนานจิง มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยฝ่ายจีนจะเป็นผู้มอบทุนการศึกษา ซึ่งครอบคลุมค่าเล่าเรียน ที่พัก ประกันทางการเเพทย์ เเละเบี้ยเลี้ยง 3,000 หยวน/เดือน เเต่ไม่ครอบคลุมค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ

Download รายละเอียดการรับสมัคร 

โดยสามารถส่งเอกสารการสมัครไปยัง

กองการต่างประเทศ สำนักงานทรัพยากรน้ำเเห่งชาติ เลขที่ 89/168 – 170 ถนนวิภาวดีรังสิต เเขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

สอบถามรายละเอียเพิ่มเติม

โทรศัพท์  0 2554 1800 ต่อ 1106

โทรสาร  0 2521 9147

อีเมล์ tnmcs@onwr.go.th

***ปิดรับสมัครในวันที่ 10 เมษายน 2563***


 

สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission Secretariat: MRCS) มีความประสงค์จ้างที่ปรึกษาระดับประเทศด้านอุทกวิทยา เพื่อสนับสนุนการจัดทำรายงาน Annual Mekong Hydrology, Flood and Drought Report ประจำปี ค.ศ. 2019 ตามแผนงานประจำปี ค.ศ. 2020

ซึ่ง MRCS เป็นผู้ว่าจ้างและจ่ายค่าจ้างในอัตรา 250 USD ต่อวัน เป็นระยะเวลา 35 วันทำงาน

เริ่มปฏิบัติงานเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2563

DOWNLOAD  รายละเอียดขอบเขตงาน (Term of Reference: TOR)

โดยส่งรายละเอียดมาที่   email:  t.puttikul@gmail.com

****หมดเขต ภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ****

flashing-new

รับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยผู้ประสานงาน จำนวน 1 อัตรา

ด้วย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยและเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานตามกรอบความร่วมมือ MRC ประสงค์จะรับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยผู้ประสานงาน จำนวน 1 อัตรา โดยผู้สนใจสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด (TOR)

โดยใบสมัครที่ครบสมบูรณ์ต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษ และต้องประกอบด้วย

 • Cover letter
 • CV เเละรูปถ่าย วุฒิบัตรหรือหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • MRC Personal History Form

สามารถส่งใบสมัครมาที่

karin.boonpharat@gmail.com ซึ่งจะปิดรับสมัครในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

DOWNLOAD      MRC Personal History Form

DOWNLOAD      ToR Assistant of  PD


รับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยผู้ประสานงาน จำนวน 1 อัตรา

ด้วย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยและเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานตามกรอบความร่วมมือ MRC ประสงค์จะรับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยผู้ประสานงาน จำนวน 1 อัตรา โดยผู้สนใจสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด (TOR) และคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้

1. จบปริญญาตรี ด้านบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ  สังคมศาสตร์ การศึกษา การพัฒนาหรือสาขาการจัดการด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์

2. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่ดีมาก (การอ่าน การเขียน การพูด การฟังและการทำความเข้าใจ) จะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรก

3. ความสามารถใช้  MS Office: Microsoft Word, Excel, PowerPoint ความรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่ใช้ในการบริหารจัดการน้ำ

4. มีทักษะการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ดี

5. ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของ MRCS

โดยใบสมัครที่ครบสมบูรณ์ต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษ และต้องประกอบด้วย

 • Cover letter หนังสือนำว่าต้องการสมัครตำแหน่งอะไร
 • CV ,ประวัติส่วนบุคคลและรูปถ่าย วุฒิบัตรหรือหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
MRC Personal History Form ซึ่งสามารถดาวน์โหลดและดูรายละเอียด Job Description  ของแต่ละตำแหน่งตามที่แนบ  และส่งใบสมัครมาที่

tnmc.t@dwr.mail.go.th, pkhanittha15@gmail.com

DOWNLOAD

MRC Personal History Form

Job Description

 1. ToR Assistant of  ED

 

****หมดเขตภายในวันที่ 18 กันยายน 2562 นี้****

 


รับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยผู้ประสานงาน จำนวน 4 อัตรา

ด้วย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยและเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานตามกรอบความร่วมมือ MRC ประสงค์จะรับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยผู้ประสานงาน จำนวน 4 อัตรา  โดยผู้สนใจสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด (TOR) และคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้

1. จบปริญญาตรี ด้านบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ  สังคมศาสตร์ การศึกษา การพัฒนาหรือสาขาการจัดการด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์

2. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่ดีมาก (การอ่าน การเขียน การพูด การฟังและการทำความเข้าใจ)

3. ความสามารถใช้  MS Office: Microsoft Word, Excel, PowerPoint ความรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่ใช้ในการบริหารจัดการน้ำ

4. มีทักษะการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ดี

5. ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของ MRCS

 

โดยใบสมัครที่ครบสมบูรณ์ต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษ และต้องประกอบด้วย

 • Cover letter หนังสือนำว่าต้องการสมัครตำแหน่งอะไรเพราะมีผู้สมัครจำนวนมาก และบางครั้งเปิดสมัครหลายตำแหน่ง ต้องระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร
 • CV ,ประวัติส่วนบุคคลและรูปถ่าย วุฒิบัตรหรือหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • MRC Personal History Form ซึ่งสามารถดาวน์โหลดและดูรายละเอียด Job Description ของแต่ละตำแหน่งตามที่แนบ  และส่งใบสมัครมาที่

  tnmc@dwr.mail.go.th, pkhanittha15@gmail.com

DOWNLOAD

MRC Personal History Form

Job Description

 1. TOR – National Assistant _AD

 2. ToR Assistant of  ED

 3. TOR Assistant of PD

 ****หมดเขต ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2562****


สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission Secretariat: MRCS) มีความประสงค์จ้างที่ปรึกษาระดับประเทศด้านอุทกวิทยา เพื่อสนับสนุนการจัดทำรายงาน Annual Mekong Hydrology, Flood and Drought Report ประจำปี ค.ศ. 2018 ตามแผนงานประจำปี ค.ศ. 2019

ซึ่ง MRCS เป็นผู้ว่าจ้างและจ่ายค่าจ้างในอัตรา 250 USD ต่อวัน เป็นระยะเวลา 35 วันทำงาน

เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 15 สิงหาคม ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

DOWNLOAD  รายละเอียดขอบเขตงาน (Term of Reference: TOR)

DOWNLOAD Personal History.doc

โดยส่งรายละเอียดมาที่    email:  t.puttikul@gmail.com และ  tung_pun@hotmail.com

****หมดเขต ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ****

 


การฝึกอบรมเรื่อง การบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ นครอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน

ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 1. ประกาศรับสมัคร
 2. ใบสมัคร

โดยขอให้ส่งใบสมัครทางอีเมล์ winai.wangpimool@gmail.com เเละ CC:  achirayaw.wongkaew@gmail.com ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562


สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งผู้ช่วยผู้บริหารองค์กรและกองสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์ฯ มารายงานตัวในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน) เวลา 9.00 น. โดยหากไม่มารายงานตัวภายในวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

DOWNLOAD_รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

 


ศูนย์ความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำแม่โขง – ล้านช้าง แจ้งว่ามหาวิทยาลัยเหอไห่ (Hohai University) ประกาศรับสมัครผู้แทนจากประเทศไทยเพื่อสมัครรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่น้ำโขง – ล้านช้าง (Mekong – Lancang Cooperation: MLC) ณ มหาวิทยาลัยเหอไห่ เมืองหนานจิง มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน

สามารถดาวน์โหลด รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 1. ประกาศรับสมัครทุน
 2. แบบใบสมัครทุนการศึกษา

ผู้สนใจสมัครสามารถส่งใบสมัคร และพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทางอีเมล์ tnmc.t@dwr.mail.go.th และ

CC: achirayaw.wongkaew@gmail.com

หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไปยัง

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ ชั้น 7

89/168-170 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กทม. 10120

โทรศัพท์ 02 521 9140-8 ต่อ 1103

โทรสาร 02 521 9140-8 ต่อ 1499

กำหนดปิดรับสมัครในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562


สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการเเม่น้ำโขง (Mekong River Commission Secretariat: MRCS)  รับสมัครผู้อำนวยการกองวิชาการ (Technical Support Division) จำนวน 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ ณ MRCS นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สามารถดาวน์โหลด รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 1. หลักเกณฑ์การสมัคร

 2. Job Description

 3. Personal History Form

ผู้สนใจสมัครสามารถส่งใบสมัคร และ Personal History Form พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทางอีเมล์ tnmc.t@dwr.mail.go.th และ CC: khanittha15@gmail.com

และขอให้ส่งเอกสารฉบับจริงทางไปรษณีย์ไปยัง

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ ชั้น 7

89/168-170 ถนนวิภาวดีรังสิต

เขตหลักสี่ กทม. 10120

โทรศัพท์ 02 521 9140-8 ต่อ 1103 (ติดต่อคุณขนิษฐา ภู่ทอง)

โทรสาร 02 521 9140-8 ต่อ 1499

กำหนดปิดรับสมัครในวันที่ 25 เมษายน 2562


สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยผู้ประสานงานจำนวน ๓ อัตรา คือ

                   1) ผู้ช่วยผู้ประสานงาน AD  2 อัตรา   DOWNLOAD_TOR_AD

                   2) ผู้ช่วยผู้ประสานงาน ED 1 อัตรา    DOWNLOAD_TOR_ED

                  โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติที่กำหนดในขอบเขตอำนาจหน้าที่ (Terms of  Reference:TOR) และผู้ที่สนใจส่งใบสมัครมายัง

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

89/168-170 ถนนวิภาวดีรังสิต

เขตหลักสี่ กทม. 10120

โทรศัพท์ 02 521 9140-8 ต่อ 1103 (ติดต่อคุณขนิษฐา ภู่ทอง)

หรือทาง  Email address : tnmc@dwr.mail.go.th

โดยใบสมัครที่ครบสมบูรณ์ต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษ และต้องประกอบด้วย

 • Cover letter หนังสือนำว่าต้องการสมัครตำแหน่ง โดยต้องระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร

 • CV ,ประวัติส่วนบุคคลและรูปถ่าย วุฒิบัตรหรือหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • MRC Personal History Form     DOWNLOAD_MRC History Form

  ซึ่งจะปิดรับสมัคร ในวันที่ 15 เมษายน 2562


 โครงการฝึกอบรมนักวิชาการรุ่นเยาว์จากประเทศภาคีสมาชิกลุ่มแม่น้ำโขงสำหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๒

สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission Secretariat: MRCS) ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมนักวิชาการรุ่นเยาว์ สำหรับปี พ.ศ.๒๕๖๒ (Junior Riparian Professional: JRP) ซึ่งเป็นโครงการ อบรมรูปแบบการฝึกปฏิบัติงานจริง (on the job training) ณ MRCS สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นระยะเวลา ๖ เดือน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของประเทศสมาชิก ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำและองค์กรลุ่มน้ำ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไฟฟ้าพลังน้ำ และหน่วยงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินความร่วมมือในองค์กรระหว่างประเทศ โดยประเทศสมาชิกจะมีการคัดเลือกและจัดส่งรายชื่อผู้สนใจสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด (TOR) ดังนี้

๑. จบปริญญาตรี ด้านบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ  สังคมศาสตร์ การศึกษา การพัฒนาหรือสาขาการจัดการด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์

๒. ประสบการณ์อย่างน้อย ๒ ปี

๓. อายุ ๓๕ ปีหรือต่ำกว่า

๔. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่ดีมาก (การอ่าน การเขียน การพูด การฟังและการทำความเข้าใจ)

๕. ความสามารถใช้  MS Office: Microsoft Word, Excel, PowerPoint ความรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่ใช้ในการบริหารจัดการน้ำ

๖. มีทักษะการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ดี

๗. ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของ MRCS

DOWNLOAD_JRP2019 TOR

โดยใบสมัครที่ครบสมบูรณ์ต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษ และต้องประกอบด้วย

 • Cover letter หนังสือนำ
 • CV ,ประวัติส่วนบุคคลและรูปถ่าย วุฒิบัตรหรือหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • MRC Personal History Form     DOWNLOAD_MRC History Form

 • และส่งใบสมัครมาที่ tnmc@dwr.mail.go.th 
 • ภายในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ นี้


สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission Secretariat: MRCS) รับสมัครเจ้าหน้าที่ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสารสนเทศและฐานข้อมูล (Information System and Database Specialist) จำนวน 1 ตำแหน่ง หมดเขต 12 มีนาคม 2562

สถานที่ปฏิบัติงาน ณ MRCS นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

รายละเอียดเพิ่มเติม

 
Information System and Database Specialist_DOWNLOAD
 
JOB DESCRIPTION_RP037_DOWNLOAD
ผู้สนใจสามารถส่งประวัติบุคคล พร้อมระบุประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นภาษาอังกฤษ
มายังอีเมล์    pkhanittha15@gmail.com
หรือที่อยู่:
 สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

๘๙/๑๖๘-๑๗๐ ถนนวิภาวดีรังสิต

เขตหลักสี่ กทม. ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ 02 521 9140-8 ต่อ 1103 (ติดต่อคุณขนิษฐา ภู่ทอง)

โทรสาร 02 521 9140-8 ต่อ 1499

 กำหนดปิดรับสมัคร  ในวันที่ 12 มีนาคม 2562


สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยมีความประสงค์รับสมัครงานในตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ประสานงาน (Assistant to National Coordinator) จำนวน 3 ตำแหน่ง หมดเขต 10 มกราคม 2562


สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยมีความประสงค์รับสมัครงานในตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ประสานงาน (Assistant to National Coordinator) จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามเอกสารแนบ (Download ToR)

 


 ประกาศรับสมัครงาน คลิก! flashing-new