ประกาศรับสมัคร

newupdateรับสมัครงานตำเเหน่ง Agriculture and Irrigation Specialist

สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission Secretariat: MRCS) มีความประสงค์จะรับสมัครงานตำแหน่ง Agriculture and Irrigation Specialist เพื่อปฏิบัติงาน ณ Mekong River Commission Secretariat (MRCS) นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 เอกสารการสมัครประกอบด้วย

 • Cover letter ระบุตำเเหน่งที่สมัคร
 • Curriculum Vitae (CV)
 • เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุใน Term of Reference
 • MRC Personal History Form

DOWNLOAD       Term of Reference

DOWNLOAD      MRC Personal History Form

ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครไปยัง

กองการต่างประเทศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

อาคารจุฑามาศ เลขที่ 89/168-170 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ interonwr@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์  0 2554 1800 ต่อ 1393

โทรสาร 0 2521 9147

 

***กำหนดปิดรับสมัครภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563***


รับสมัครปรึกษาระดับประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศของประเทศไทย (TNMC-IS)

 สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย (Thai National Mekong Committee Secretariat: TNMCS)  มีความประสงค์รับสมัครที่ปรึกษาระดับประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศของประเทศไทย (TNMC-IS) จำนวน 1 ราย โดยผู้สมัครต้องจัดทำ  ข้อเสนอโครงการเพื่อปรับปรุงระบบ TNMC – IS เป็นภาษาอังกฤษ โดยครอบคลุมขอบเขตงาน Term of Reference (TOR) และสอดคล้องกับรายงานด้านเทคนิค (Technical Report on National Mekong Committee Information System Assessments and Improvements) มีรายละเอียดดังนี้

เอกสารการสมัคร ประกอบด้วย

 • ประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae: CV)
 • ข้อเสนอโครงการตามขอบเขตงาน (Proposal)
 • เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ สามารถส่งเอกสารการรับสมัครที่ครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นภาษาอังกฤษไปยัง email: tnmcs@onwr.mail.go.th และ CC to t.puttikul@gmail.com

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

กองการต่างประเทศ อาคารจุฑามาศ เลขที่ 89/168-170

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน  เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ 0 2554 1800 ต่อ 1395

โทรสาร 0 2521 9147

กำหนดปิดรับสมัคร 12 มิถุนายน 2563


ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ประสานงานด้าน ED

DOWNLOAD  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

Email : interonwr@gmail.com

โทรศัพท์  0 2554 1800 ต่อ 1394

โทรสาร  0 2521 9147


 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ประสานงานด้าน ED

 1. Miss Papimon Thaboo (นางสาวภาพิมล ถาบู้)
 2. Miss Nattanicha Matchamonton (นางสาวณัฏฐณิชา มัชมณฑล)
 3. Miss Krairawee Manrai (นางสาวไกรรวี หมั่นไร่)
 4. Miss Nutnicha Thosatitrangsarn (นางสาวณัฐณิชา ทศทิศรังสรรค์)
 5. Miss Wiranpat SriseMaMuang (นางสาววิรัลพัชร ศรีเสมาเมือง)
 6. Mr. Thasan Kheokao (นายทศรรห์ เขียวแก้ว)
 7. Miss Sirinapha Srinonil (นางสาวสิรินภา ศรีนอนิล)

DOWNLOAD  รายละเอียดวัน เวลา และสถานที่ สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

Email : wwnety@gmail.com

โทรศัพท์  0 2554 1800 ต่อ 1394

โทรสาร  0 2521 9147

 


รับสมัครงานตำเเหน่ง Chief Finance Officer

สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission Secretariat: MRCS) มีความประสงค์จะรับสมัครงานตำแหน่ง Chief Finance Officer เพื่อปฏิบัติงาน ณ MRCS นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

รายละเอียดขอบเขตงาน   Term of Reference  Download

เอกสารการสมัครประกอบด้วย

 • Cover letter ระบุตำเเหน่งที่สมัคร
 • Curriculum Vitae (CV)
 • เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครไปยัง

กองการต่างประเทศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

อาคารจุฑามาศ เลขที่ 89/168-170 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ interonwr@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์  0 2554 1800 ต่อ 1393

โทรสาร 0 2521 9147

 

***** ปิดรับสมัครในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563*****


รับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยผู้ประสานงานด้าน ED จำนวน 1 อัตรา

ด้วย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยและเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานตามกรอบความร่วมมือ MRC ประสงค์จะรับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยผู้ประสานงาน จำนวน 1 อัตรา โดยผู้สนใจสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด (TOR) และคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้

1. จบปริญญาตรี

2. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่ดีมาก (การอ่าน การเขียน การพูด การฟังและการทำความเข้าใจ) จะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรก

3. ความสามารถใช้  MS Office: Microsoft Word, Excel, PowerPoint ความรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่ใช้ในการบริหารจัดการน้ำ

4. มีทักษะการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ดี

5. ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของ MRCS

โดยใบสมัครที่ครบสมบูรณ์ต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษ และต้องประกอบด้วย

 • Cover letter หนังสือนำว่าต้องการสมัครตำแหน่งอะไร
 • CV ,ประวัติส่วนบุคคลและรูปถ่าย วุฒิบัตรหรือหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
MRC Personal History Form ซึ่งสามารถดาวน์โหลดและดูรายละเอียด Job Description  ของแต่ละตำแหน่งตามที่แนบ  และส่งใบสมัครมาที่

interonwr@gmail.com

DOWNLOAD

MRC Personal History Form

Job Description

ToR Assistant of  ED

กำหนดการรับสมัคร – ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ประสานงานด้าน – Environment – Management – Division -ED

 ****หมดเขตภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 นี้****


รับสมัครที่ปรึกษาไทยเพื่อพัฒนาคู่มือ”Restoring and Enhancing Fish Stocks”  จำนวน 1 อัตรา

เพื่อสนับสนุนและพัฒนา ให้คำแนะนำด้านเทคนิค สำหรับการฟื้นฟูและเพิ่มปริมาณปลาในแหล่งที่อยู่อาศัยนี้สำคัญ เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ในพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างประเทศสมาชิกของลุ่มน้ำโขง ในการทบทวนวรรณกรรม เรื่อง แหล่งที่อยู่อาศัยของปลาที่วางไข่พื้นที่อนุบาล พื้นที่อนุรักษ์และเขตสงวนพร้อมแผนที่ ตลอดจนชนิดปลาที่สำคัญในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงฝั่งไทย

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย
 • ปริญญา (ปริญญาโทหรือปริญญาเอก) สาขาการจัดการประมง ชีววิทยาประมง การจัดการระบบนิเวศ การจัดการสิ่งแวดล้อมหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 7 ปี ในการออกแบบ และกำหนดโครงการดำเนินการและการวิจัยการจัดการประมง การอนุรักษ์พันธุ์ปลาและถิ่นที่อยู่อาศัย รวมถึงนโยบายและกลยุทธ์ในลุ่มแม่น้ำของแต่ละประเทศ และ / หรือในลุ่มแม่น้ำโขง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในการฟื้นฟูและเพิ่มปริมาณปลาในแหล่งที่อยู่อาศัยของปลา
 • มีความรู้เกี่ยวกับการประมงและการจัดการสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำโขงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านข้อตกลง/ปฏิบัติระหว่างประเทศในด้าน Code of conduct for Responsible Fisheries; technical guidline for fish stock enhancement, action plans and approaches for inland fisheries management, ecosystem based approach, precautionary approach จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้เกี่ยวกับ remote sensing and GIS mapping
 • มีทักษะการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ดี
 • ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารและเขียนได้ดี และมีทักษะการวิเคราะห์ที่ดี

รายละเอียดขอบเขตงาน   Term Of Reference    Download

MRC Personal History Form   Download

โดยกรอกรายละเอียดการสมัครและส่งมาที่ wwnety@gmail.com 

หรือส่งเอกสารที่อยู่ กองการต่างประเทศ สำนักงานทรัพยากรน้ำเเห่งชาติ เลขที่ 89/168 – 170 ถนนวิภาวดีรังสิต เเขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์  0 2554 1800 ต่อ 1103

โทรสาร  0 2521 9147

******* หมดเขตรับสมัคร 20 มีนาคม 2563 ******

 


 รับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ภายใต้กรอบความร่วมมือเเม่โขง – ล้านช้าง 

ศูนย์ความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำเเม่โขง – ล้านช้าง ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ภายใต้กรอบความร่วมมือเเม่โขง – ล้านช้าง ณ มหาวิทยาลัยเห่อไห่ เมืองหนานจิง มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยฝ่ายจีนจะเป็นผู้มอบทุนการศึกษา ซึ่งครอบคลุมค่าเล่าเรียน ที่พัก ประกันทางการเเพทย์ เเละเบี้ยเลี้ยง 3,000 หยวน/เดือน เเต่ไม่ครอบคลุมค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ

Download รายละเอียดการรับสมัคร 

โดยสามารถส่งเอกสารการสมัครไปยัง

กองการต่างประเทศ สำนักงานทรัพยากรน้ำเเห่งชาติ เลขที่ 89/168 – 170 ถนนวิภาวดีรังสิต เเขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

สอบถามรายละเอียเพิ่มเติม

โทรศัพท์  0 2554 1800 ต่อ 1395

โทรสาร  0 2521 9147

อีเมล์ tnmcs@onwr.go.th

***ปิดรับสมัครในวันที่ 10 เมษายน 2563*** (ขยายเวลาปิดรับสมัครเป็นวันที่ 10 พฤษภาคม 2563)


สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission Secretariat: MRCS) มีความประสงค์จ้างที่ปรึกษาระดับประเทศด้านอุทกวิทยา เพื่อสนับสนุนการจัดทำรายงาน Annual Mekong Hydrology, Flood and Drought Report ประจำปี ค.ศ. 2019 ตามแผนงานประจำปี ค.ศ. 2020

ซึ่ง MRCS เป็นผู้ว่าจ้างและจ่ายค่าจ้างในอัตรา 250 USD ต่อวัน เป็นระยะเวลา 35 วันทำงาน

เริ่มปฏิบัติงานเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2563

DOWNLOAD  รายละเอียดขอบเขตงาน (Term of Reference: TOR)

โดยส่งรายละเอียดมาที่   email:  t.puttikul@gmail.com

****หมดเขต ภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ****

 


รับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยผู้ประสานงาน จำนวน 1 อัตรา

ด้วย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยและเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานตามกรอบความร่วมมือ MRC ประสงค์จะรับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยผู้ประสานงาน จำนวน 1 อัตรา โดยผู้สนใจสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด (TOR)

โดยใบสมัครที่ครบสมบูรณ์ต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษ และต้องประกอบด้วย

 • Cover letter
 • CV เเละรูปถ่าย วุฒิบัตรหรือหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • MRC Personal History Form

สามารถส่งใบสมัครมาที่

karin.boonpharat@gmail.com ซึ่งจะปิดรับสมัครในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

DOWNLOAD      MRC Personal History Form

DOWNLOAD      ToR Assistant of  PD

 


ประกาศรับสมัครงาน คลิก!