ประกาศข่าว/กิจกรรม

การดำเนินการให้ข้อมูลโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ตามระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง

 เรื่อง  การแจ้ง  การปรึกษาหารือล่วงหน้า  และข้อตกลง  ครั้งที่  ๑

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ  จังหวัดเชียงราย


กรมทรัพยากรน้ำ ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย จัดเวทีการดำเนินการให้ข้อมูลโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้า และข้อตกลง (Procedures for Notification, Prior Consultation and Agreement, หรือ PNPCA)  ครั้งที่ 1 วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ วัดพระธาตุผาเงา อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมีนายอำนาจ เจิมแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงรายให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และนายภาดล  ถาวรกฤชรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเป็นประธานในการประชุมฯ โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดังนี้ ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำ กรมประมง กรมเจ้าท่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้แทนภาคประชาชน กลุ่มเครือข่ายแม่น้ำโขง คณะกรรมการลุ่มน้ำโขง กลุ่มผู้ใช้น้ำ ด้านต่างๆในพื้นที่ ๘ จังหวัด ริมแม่น้ำโขง (จังหวัดเชียงราย บึงกาฬ หนองคาย มุกดาหาร นครพนม อุบลราชธานีและอำนาจเจริญ) รวมทั้งหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๐๑ คน

การดำเนินการให้ข้อมูลโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง ของ สปป.ลาว ในครั้งนี้ เป็นการชี้แจงความเป็นมา และสร้างความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย (TNMC) และระเบียบปฏิบัติ PNPCA รวมถึงการชี้แจงแผนการดำเนินงานของฝ่ายไทย และระดับภูมิภาค เพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นของโครงการฯ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดที่มีพื้นที่ติดแม่น้ำโขงของไทย รับทราบข้อมูล ตลอดจน รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากทุกภาคส่วน และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการตามกระบวนการ PNPCA ต่อไป

 

เอกสารประกอบการประชุม

รายงานการประชุม icon_new_2

                    

การให้ข้อมูลโครงการไฟฟ้าพลังน้ำปากแบง สปป. ลาว

ตามระเบียบปฏิบัติของ คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงเรื่อง การแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้าและข้อตกลง

(Procedures for Notification, Prior Consultation and Agreement: PNPCA) ครั้งที่ ๑

 

ข้อมูลเบื้องต้น

กรมทรัพยากรน้ำในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย จะจัดประชุมชี้แจงให้ข้อมูล ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำปากแบง สปป. ลาว ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ณ กรุงเทพมหานคร

 

วัตถุประสงค์

เพื่อชี้แจงความเป็นมา ระเบียบปฏิบัติ PNPCA ให้ข้อมูลเบื้องต้นของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำปากแบง สปป.ลาว และรับฟังความคิดเห็นและข้อห่วงกังวลจากทุกภาคส่วน ฯลฯ

ผู้เข้าร่วม

การประชุมหารือในครั้งนี้คาดว่าจะมีผู้แทน และผู้มีส่วนร่วมมาประชุม ๒๐๐ คน ประกอบด้วย

– ภาครัฐและองค์กรในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

– สถาบันการศึกษา

– นักวิชาการ

– คณะกรรมการลุ่มน้ำ ในลุ่มน้ำโขง

– ประชาชนในพื้นที่ ๘ จังหวัด (จังหวัด เชียงราย, เลย, หนองคาย, บึงกาฬ, นครพนม, มุกดาหาร, อำนาจเจริญ, และอุบลราชธานี) ประกอบด้วย กลุ่มผู้ใช้น้ำ ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ประมงและสันทนาการ

วัน และสถานที่จัดงาน

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดพระธาตุผาเงา อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ระเบียบวาระการประชุม

1

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง กรมทรัพยากรน้ำ

โทร: ๐ ๒๙๘ ๖๖๐๕

Email: tnmc.is@dwr.mail.go.th

เว็บไซต์: www.tnmc-is.org