ประกาศข่าว/กิจกรรม

การดำเนินการให้ข้อมูลโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ตามระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง

 เรื่อง  การแจ้ง  การปรึกษาหารือล่วงหน้าและข้อตกลง  ครั้งที่  ๒

วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย


กรมทรัพยากรน้ำ ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย จัดเวทีการดำเนินการให้ข้อมูลโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้า และข้อตกลง (Procedures for Notification, Prior Consultation and Agreement, หรือ PNPCA)  ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมีนายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม โดยมีนางสาวนวลละออ วงศ์พินิจวโรดม ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำ กรมประมง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้แทนภาคประชาชน กลุ่มเครือข่ายแม่น้ำโขง คณะกรรมการลุ่มน้ำโขง กลุ่มผู้ใช้น้ำ ด้านต่างๆ ในพื้นที่ จังหวัดเลย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม และผู้แทนจากคณะกรรมการลุ่มน้ำโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำโขง จากพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดสกลนคร รวมทั้งหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๗๖ คน

       การดำเนินการให้ข้อมูลโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง ของ สปป.ลาว ในครั้งนี้เพื่อชี้แจงความเป็นมา ระเบียบปฏิบัติ PNPCA ให้ข้อมูลเบื้องต้นของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง สปป.ลาว รายงานผลการประชุมเวทีการให้ข้อมูลโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบงที่ผ่านมา พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อห่วงกังวลจากทุกภาคส่วน

เอกสารประกอบการประชุม

รายงานการประชุม icon_new_2


การดำเนินการให้ข้อมูลโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ตามระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง

 เรื่อง  การแจ้ง  การปรึกษาหารือล่วงหน้า  และข้อตกลง  ครั้งที่  ๒ 

วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย


การให้ข้อมูลโครงการไฟฟ้าพลังน้ำปากแบง สปป. ลาว

ตามระเบียบปฏิบัติของ คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงเรื่อง การแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้าและข้อตกลง

(Procedures for Notification, Prior Consultation and Agreement: PNPCA) ครั้งที่ ๒

 

ข้อมูลเบื้องต้น

กรมทรัพยากรน้ำในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย จะจัดประชุมชี้แจงให้ข้อมูล ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำปากแบง สปป. ลาว ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

 

วัตถุประสงค์

เพื่อชี้แจงความเป็นมา ระเบียบปฏิบัติ PNPCA ให้ข้อมูลเบื้องต้นของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำปากแบง สปป.ลาว รายงานผลการประชุมเวทีการให้ข้อมูลโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อยปากแบงที่ผ่านมา และรับฟังความคิดเห็นและข้อห่วงกังวลจากทุกภาคส่วน ฯลฯ

ผู้เข้าร่วม

การประชุมหารือในครั้งนี้คาดว่าจะมีผู้แทน และผู้มีส่วนร่วมมาประชุม ๒๐๑ คน ประกอบด้วย

– ภาครัฐและองค์กรในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

– สถาบันการศึกษา

– นักวิชาการ

– คณะกรรมการลุ่มน้ำ ในลุ่มน้ำโขง

– ประชาชนในพื้นที่ ๘ จังหวัด (จังหวัด หนองคาย, เลย,  เชียงราย,บึงกาฬ, นครพนม, มุกดาหาร, อำนาจเจริญ, และอุบลราชธานี) ประกอบด้วย กลุ่มผู้ใช้น้ำ ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ประมงและสันทนาการ

วัน และสถานที่จัดงาน

วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ระเบียบวาระการประชุม

1

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง กรมทรัพยากรน้ำ

โทร: ๐ ๒๙๘ ๖๖๐๕

Email: tnmc.is@dwr.mail.go.th

เว็บไซต์: www.tnmc-is.org