ส่วนอำนวยการ

ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานราชการ

newff24 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

newff24 มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

newff24 หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

newff24 หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่าย การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

newff24 หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายที่เบิกในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ

พระราชกฤษฎีกา การเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 9

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรณีคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันศุกร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นวันหยุดราชการ

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

การมอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐


การมอบอำนาจให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (กันยายน ๒๕๕๘)


นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมทรัพยากรน้ำ (มิถุนายน ๒๕๕๙) 


แนวทางปฏิบัติในการขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ (มิถุนายน ๒๕๕๙)


ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๘

ที่มา : http://osc.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=338

 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ที่มา : http://finance.psru.ac.th/files/passadu.pdf

 

ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๓๕

ที่มา : http://www.ocsc.go.th/OCSC/TH/files/salary/SNR%202535.PDF

 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗

ที่มา : http://www2.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/regemp471.pdf


เจ้าหน้าที่ส่วนอำนวยการ และอำนาจหน้าที่