ข้อตกลงและระเบียบปฏิบัติ

Title Download
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
  1 files      5 downloads
Download
หลักเกณฑ์การให้บริการภูมิสารสนเทศผ่านระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal) พ.ศ.๒๕๖๐
  1 files      3 downloads
Download
ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน ปี พ.ศ.๒๕๓๘
  1 files      74 downloads
Download
ระเบียบปฏิบัติเรื่อง การติดตามตรวจสอบการใช้น้ำ (EN)
  1 files      9 downloads
Download
ระเบียบปฏิบัติเรื่อง การติดตามตรวจสอบการใช้น้ำ (TH)
  1 files      21 downloads
Download
ระเบียบปฏิบัติเรื่อง การปรึกษาหารือล่วงหน้า และข้อตกลง (EN)
  1 files      23 downloads
Download
ระเบียบปฏิบัติเรื่อง การปรึกษาหารือล่วงหน้า และข้อตกลง (TH)
  1 files      39 downloads
Download
ระเบียบปฏิบัติเรื่อง การรักษาปริมาณการไหลในแม่น้ำโขงสายประธาน (EN)
  1 files      10 downloads
Download
ระเบียบปฏิบัติเรื่อง การรักษาปริมาณการไหลในแม่น้ำโขงสายประธาน (TH)
  1 files      13 downloads
Download
ระเบียบปฏิบัติเรื่อง การแลกเปลี่ยนและการใช่ร่วมกันซึ่งข้อมูลและข้อสารสนเทศ (EN)
  1 files      14 downloads
Download
ระเบียบปฏิบัติเรื่อง การแลกเปลี่ยนและการใช่ร่วมกันซึ่งข้อมูลและข้อสารสนเทศ (TH)
  1 files      16 downloads
Download
ระเบียบปฏิบัติเรื่อง คุณภาพน้ำ (EN)
  1 files      9 downloads
Download
ระเบียบปฏิบัติเรื่อง คุณภาพน้ำ (TH)
  1 files      8 downloads
Download