ข้อตกลงและระเบียบปฏิบัติ

Title Download
ระเบียบปฏิบัติ เรื่องการแลกเปลี่ยนการใช้งานร่วมกันซึ่งข้อมูลและข้อสารสนเทศ (Procedure for Data and Information Exchange and Sharing : PDIES)_ภาษาไทย
  1 files      47 downloads
Download
ระเบียบปฏิบัติ เรื่องการแลกเปลี่ยนการใช้งานร่วมกันซึ่งข้อมูลและข้อสารสนเทศ (Procedure for Data and Information Exchange and Sharing : PDIES)_ภาษาอังกฤษ
  1 files      21 downloads
Download
ระเบียบปฏิบัติเรื่องการติดตามตรวจสอบการใช้น้ำ (Procedure for Water Use Monitoring: PWUM)_ภาษาไทย
  1 files      29 downloads
Download
ระเบียบปฏิบัติเรื่องการติดตามตรวจสอบการใช้น้ำ (Procedure for Water Use Monitoring: PWUM)_ภาษาอังกฤษ
  1 files      13 downloads
Download
ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้า และข้อตกลง (Procedure for Notification, Prior Consultation and Agreement: PNPCA)_ภาษาไทย
  1 files      32 downloads
Download
ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้า และข้อตกลง (Procedure for Notification, Prior Consultation and Agreement: PNPCA)_ภาษาอังกฤษ
  1 files      12 downloads
Download
ระเบียบปฏิบัติเรื่องการรักษาปริมาณการไหลในแม่น้ำโขงสายประธาน (Procedure for Maintenance of Flows on the Mainstream: PMFM)_ภาษาไทย
  1 files      25 downloads
Download
ระเบียบปฏิบัติเรื่องการรักษาปริมาณการไหลในแม่น้ำโขงสายประธาน (Procedure for Maintenance of Flows on the Mainstream: PMFM)_ภาษาอังกฤษ
  1 files      23 downloads
Download
ระเบียบปฏิบัติเรื่องคุณภาพน้ำ (Procedure for Water Quality:PWQ)_ภาษาไทย
  1 files      17 downloads
Download
ระเบียบปฏิบัติเรื่องคุณภาพน้ำ (Procedure for Water Quality:PWQ)_ภาษาอังกฤษ
  1 files      11 downloads
Download
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
  1 files      30 downloads
Download
หลักเกณฑ์การให้บริการภูมิสารสนเทศผ่านระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal) พ.ศ.๒๕๖๐
  1 files      20 downloads
Download
ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน ปี พ.ศ.๒๕๓๘
  1 files      353 downloads
Download