ข้อตกลงและระเบียบปฏิบัติ

Title Download
ระเบียบปฏิบัติ เรื่องการแลกเปลี่ยนการใช้งานร่วมกันซึ่งข้อมูลและข้อสารสนเทศ (Procedure for Data and Information Exchange and Sharing : PDIES)_ภาษาไทย
  1 files      88 downloads
Download
ระเบียบปฏิบัติ เรื่องการแลกเปลี่ยนการใช้งานร่วมกันซึ่งข้อมูลและข้อสารสนเทศ (Procedure for Data and Information Exchange and Sharing : PDIES)_ภาษาอังกฤษ
  1 files      37 downloads
Download
ระเบียบปฏิบัติเรื่องการติดตามตรวจสอบการใช้น้ำ (Procedure for Water Use Monitoring: PWUM)_ภาษาไทย
  1 files      52 downloads
Download
ระเบียบปฏิบัติเรื่องการติดตามตรวจสอบการใช้น้ำ (Procedure for Water Use Monitoring: PWUM)_ภาษาอังกฤษ
  1 files      24 downloads
Download
ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้า และข้อตกลง (Procedure for Notification, Prior Consultation and Agreement: PNPCA)_ภาษาไทย
  1 files      67 downloads
Download
ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้า และข้อตกลง (Procedure for Notification, Prior Consultation and Agreement: PNPCA)_ภาษาอังกฤษ
  1 files      32 downloads
Download
ระเบียบปฏิบัติเรื่องการรักษาปริมาณการไหลในแม่น้ำโขงสายประธาน (Procedure for Maintenance of Flows on the Mainstream: PMFM)_ภาษาไทย
  1 files      51 downloads
Download
ระเบียบปฏิบัติเรื่องการรักษาปริมาณการไหลในแม่น้ำโขงสายประธาน (Procedure for Maintenance of Flows on the Mainstream: PMFM)_ภาษาอังกฤษ
  1 files      39 downloads
Download
ระเบียบปฏิบัติเรื่องคุณภาพน้ำ (Procedure for Water Quality:PWQ)_ภาษาไทย
  1 files      38 downloads
Download
ระเบียบปฏิบัติเรื่องคุณภาพน้ำ (Procedure for Water Quality:PWQ)_ภาษาอังกฤษ
  1 files      24 downloads
Download
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
  1 files      46 downloads
Download
หลักเกณฑ์การให้บริการภูมิสารสนเทศผ่านระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal) พ.ศ.๒๕๖๐
  1 files      34 downloads
Download
ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน ปี พ.ศ.๒๕๓๘
  1 files      486 downloads
Download


© 2016 สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย