ข้อตกลงและระเบียบปฏิบัติ

Title Download
ระเบียบปฏิบัติ เรื่องการแลกเปลี่ยนการใช้งานร่วมกันซึ่งข้อมูลและข้อสารสนเทศ (Procedure for Data and Information Exchange and Sharing : PDIES)_ภาษาไทย
  1 files      58 downloads
Download
ระเบียบปฏิบัติ เรื่องการแลกเปลี่ยนการใช้งานร่วมกันซึ่งข้อมูลและข้อสารสนเทศ (Procedure for Data and Information Exchange and Sharing : PDIES)_ภาษาอังกฤษ
  1 files      27 downloads
Download
ระเบียบปฏิบัติเรื่องการติดตามตรวจสอบการใช้น้ำ (Procedure for Water Use Monitoring: PWUM)_ภาษาไทย
  1 files      37 downloads
Download
ระเบียบปฏิบัติเรื่องการติดตามตรวจสอบการใช้น้ำ (Procedure for Water Use Monitoring: PWUM)_ภาษาอังกฤษ
  1 files      18 downloads
Download
ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้า และข้อตกลง (Procedure for Notification, Prior Consultation and Agreement: PNPCA)_ภาษาไทย
  1 files      43 downloads
Download
ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้า และข้อตกลง (Procedure for Notification, Prior Consultation and Agreement: PNPCA)_ภาษาอังกฤษ
  1 files      19 downloads
Download
ระเบียบปฏิบัติเรื่องการรักษาปริมาณการไหลในแม่น้ำโขงสายประธาน (Procedure for Maintenance of Flows on the Mainstream: PMFM)_ภาษาไทย
  1 files      34 downloads
Download
ระเบียบปฏิบัติเรื่องการรักษาปริมาณการไหลในแม่น้ำโขงสายประธาน (Procedure for Maintenance of Flows on the Mainstream: PMFM)_ภาษาอังกฤษ
  1 files      28 downloads
Download
ระเบียบปฏิบัติเรื่องคุณภาพน้ำ (Procedure for Water Quality:PWQ)_ภาษาไทย
  1 files      24 downloads
Download
ระเบียบปฏิบัติเรื่องคุณภาพน้ำ (Procedure for Water Quality:PWQ)_ภาษาอังกฤษ
  1 files      18 downloads
Download
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
  1 files      34 downloads
Download
หลักเกณฑ์การให้บริการภูมิสารสนเทศผ่านระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal) พ.ศ.๒๕๖๐
  1 files      25 downloads
Download
ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน ปี พ.ศ.๒๕๓๘
  1 files      384 downloads
Download