Update ข้อมูลเพิ่มเติมใหม่

icon_new ข้อมูลการปรับปรุงแบบของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี


การติดตาม การปรับปรุงรูปแบบของทางปลาผ่าน จากข้อห่วงกังวลของภาคประชาชน

ภาพงานก่อสร้างทางปลาผ่าน เมื่อ เดือนเมษายน ๒๕๕๙ icon_new

FL-01   FL-02


IMG_6212   IMG_6210


IMG_6211   IMG_6217


IMG_6218


รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์เขื่อนไชยะบุรี :  www.xayaburi.com

หากมีคำถามหรือประเด็นสงสัยโปรด ติดต่อเรา