VDO โครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง

คลิปวิดีโอนี้ นำเสนอโดยกระทรวงพลังงานและบ่อแร่, สปป.ลาว ในการประชุม ระดับนานาชาติด้านการพัฒนาทรัพยากรน้ำและไฟฟ้าพลังน้ำในภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ ๖ ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ มีนาคม ๒๕๕๙