ด้านภัยแล้ง

การดำเนินงาน Drought Management

การประชุมปรึกษาหารือระดับชาติเกี่ยวกับการบริหารจัดการภัยแล้งของ MRC (วันที่ 8 มีนาคม 2561)

เอกสารประกอบการประชุมฯ

การประชุมเชิงปฎิบัติการระดับภูมิภาค เพื่อพิจารณาร่างยุทธศาสตร์การจัดการน้ำแล้งของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRC) ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา (วันที่ 12 ธันวาคม 2560)

เอกสารประกอบการประชุมฯ