การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การปรับตัวและแผนปฏิบัติการในลุ่มน้ำโขง (MASAP) และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Fund) เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561

ดาวน์โหลด : เอกสารประกอบการประชุม ดังนี้

1. Tentative Agenda

2. เอกสารทางเทคนิค (Technical Note)

3. แผนยุทธศาสตร์การปรับตัวและแผนปฏิบัติการในลุ่มน้ำโขง (MASAP book)

4. AF and GCF

5. MASAP Implementation

6. MRC and Climate Fund Landscape

7. Suggested Road Map

8. แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (NAP)

8.1 Power Point แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ

8.2 สรุปสาระสำคัญแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ 

 


เอกสารประกอบการประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง การพิจารณากลั่นกรอง (ร่าง) โครงการและกิจกรรมการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยอาศัยระบบนิเวศลุ่มน้ำยัง ประเทศไทย

ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร


 

รายงานฉบับสมบูรณ์_โครงการการประยุกต์ใช้เครื่องมือของ MRC เพื่อการบริหารจัดการน้ำท่วม ภัยแล้งและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ปีที่ 1 (พ.ศ. 2560)

 

cover full report ccai

 

 

รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร_โครงการการประยุกต์ใช้เครื่องมือของ MRC เพื่อการบริหารจัดการน้ำท่วม ภัยแล้งและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ปีที่ 1 (พ.ศ. 2560)

 

cover ex report ccai.png

 

 

 


รายงานฉบับสุดท้าย 

การวิเคราะห์ภาวะอุทกภัยในระดับลุ่มน้ำ โดยใช้การจำลองเพิ่มภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาะภูมิอากาศ เพื่อจัดเตรียมชุดข้อมูลในการประเมินผลการทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการจัดเตรียมยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลุ่มน้ำโขง (MASAP)

Enhancement


 รายงายฉบับสุดท้าย

การประเมินผลกระทบในระดับลุ่มน้ำ ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังน้ำ

 

Basin-wind

 


ร่างรายงานฉบับสุดท้าย 

แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลุ่มน้ำโขง (MASAP) ฉบับที่ 4.0
1

 


รายงานฉบับสุดท้าย 
การวิเคราะห์ ดัชนีภัยแล้ง ในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง

Lower

 


ยุทธศาสตร์และการปรับตัว Version 4.0 

MASAP_Ver 4.0


การประชุมเวทีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการประชุมปรึกษาหารือระดับภูมิภาคตามแผนยุทธศาสตร์การปรับตัวและแผนปฏิบัติการในลุ่มน้ำโขงข้ามพรมแดน (วันที่ 26-27 มิถุนายน 2560)

 • กำหนดการ
 • ยุทธศาสตร์และการปรับตัว
 • สรุปการประเมินผลการทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของแหล่งน้ำและทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง
 • ภาพรวมของนโยบายระดับภูมิภาคสำหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัวในลุ่มน้ำโขง
 • ยุทธศาสตร์และการปรับตัว Version 3.0

การประชุมปรึกษาหารือระดับภูมิภาค เรื่อง สถานะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง และการประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสภาพเศรษฐกิจสังคมในลุ่มน้ำโขง (วันที่ 12-13 มิถุนายน 2560)

 • Agenda
 • Report on the Status of Climate Change and Adaptation in the Lower Mekong Basin
 • Socio-Economic Vulnerability of Communities to Climate Change in The LMB

การประชุมปรึกษาหารือเพื่อประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการเคลื่อนของเขตภูมินิเวศ ความเปราะบางของสิ่งมีชีวิต การบริการของระบบนิเวศ และความมั่นคงทางด้านอาหาร (วันที่ 17 พฤษภาคม 2560) 

 • รายงานการประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อความมั่นคงทางอาหารและทางเลือกในการปรับตัว ในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง (รายงานฉบับปรับปรุง)

การประชุมปรึกษาหารือระดับภูมิภาค เรื่อง ระบบติดตามและรายงานสถานะการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (วันที่ 16 พฤษภาคม 2560)

 • Agenda Regional Consultation Workshop
 • Analysis of historical trends, variability and changes in hydroclimatic conditions for the Lower Mekong Basin (LMB) Technical Report
 • Development of a monitoring and reporting system on the status of climate change impacts and adaptation in the Lower Mekong Basin: indicator cards and baseline assessment

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการแนวคิดในการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CCAI) ครั้งที่ 7 และการประชุมปรึกษาหารือระดับภูมิภาคเพื่อพิจารณารายงานการประเมิน ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพและความมั่นคงทางด้านอาหาร (วันที่ 18-19 เมษายน 2560)

 • Technical Report: Ecosystem Component Sub-component I: Projected Climate Change and Impact on Bioclimatic Conditions and Terrestrial Ecosystems in the Lower Mekong Basin
 • Technical Report: Ecosystem Component Sub-component II: Basin-wide Impacts of Climate Change on Ecosystem Services in the Lower Mekong Basin
 • Impact of climate change on fisheries of the Lower Mekong Basin
 • Technical Report: Ecosystem Component Sub-component III: Basin-wide Climate Change Vulnerability Assessment of Lower Mekong Basin Species

การประชุมปรึกษาหารือระดับภูมิภาคเพื่อพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่ออุทกภัย ภัยแล้งและความมั่นคงด้านไฟฟ้าพลังน้ำ (วันที่ 30 – 31 มีนาคม 2560)

 • ร่างรายงาน การวิเคราะห์ภาวะอุทกภัยในระดับลุ่มน้ำ โดยใช้การจำลองเพิ่มภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาะภูมิอากาศ เพื่อจัดเตรียมชุดข้อมูลในการประเมินผลการทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการจัดเตรียมยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลุ่มน้ำโขง ( Mekong Adaptation and Strategy and Action Plan : MASAP )
 • ร่างรายงาน การประเมินผลกระทบในระดับลุ่มน้ำ ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังน้ำ
 • ร่างรายงาน การวิเคราะห์ ดัชนีภัยแล้ง ในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง

การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับประเทศพิจารณาโครงการประยุกต์ใช้แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศข้ามพรมแดน MASAP’s Transboundary Adaptation Projects (14 มีนาคม 2560)

 • Process, approach and financing sources for development and financing of MASAP’s transboundary adaptation projects
 • Identification of MASAP’s transboundary adaptation projects and template for PINs
 • M-IWRMP Joint Transboundary between Nam Kam (Thailand) – Xe Bang Hieng (Lao PDR)

การประชุมปรึกษาหารือระดับประเทศพิจารณาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลุ่มน้ำโขง Mekong Adaptation Strategy and Action Plan (MASAP) (วันที่ 13 มีนาคม 2560)

 • Overview of Mekong Adaptation Strategy and Action Plan (MASAP)
 • Overview and progress of formulation of the MASAP
 • Mekong Adaptation Strategy and Action Plan (MASAP) Version 2.0
 • The National Consultation Meeting on the Mekong Adaptation Strategy and Action Plan (MASAP) Next steps

ร่างเอกสารแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลุ่มน้ำโขง (Mekong Adaptation Strategy and Action Plan: MASAP) ฉบับที่ 2

1


New EPA Web Portal Helps Communities Prepare for Climate Change 

3


รายงานโครงการสาธิตการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับท้องถิ่นลุ่มน้ำยัง ระยะที่ ๑ 

Cov-FinalRep


ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประเทศไทย ปี พ.ศ.๒๕๕๘

Cov-FactSheet


Poster-CCAI-1โปสเตอร์เกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Poster-CCAI-3    Poster-CCAI-2  Poster-CCAI-1


cover-cov-glossaries-CCAI-Thaiอภิธานศัพท์และคำนิยาม เกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัว


cover-cov-local-demon-proj-CCA-Thaiโครงการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ประเทศไทย