การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

icon_new_2การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการแนวคิดในการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CCAI) ครั้งที่ 7 และการประชุมปรึกษาหารือระดับภูมิภาคเพื่อพิจารณารายงานการประเมิน ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพและความมั่นคงทางด้านอาหาร (วันที่ 18-19 เมษายน 2560)


icon_new_2การประชุมปรึกษาหารือระดับภูมิภาคเพื่อพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่ออุทกภัย ภัยแล้งและความมั่นคงด้านไฟฟ้าพลังน้ำ (วันที่ 30 – 31 มีนาคม 2560)


icon_new_2การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับประเทศพิจารณาโครงการประยุกต์ใช้แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการปรับตัว

ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศข้ามพรมแดน MASAP’s Transboundary Adaptation Projects (14 มีนาคม 2560)


การประชุมปรึกษาหารือระดับประเทศพิจารณาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลุ่มน้ำโขง Mekong Adaptation Strategy and Action Plan (MASAP) (วันที่ 13 มีนาคม 2560)


ร่างเอกสารแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลุ่มน้ำโขง (Mekong Adaptation Strategy and Action Plan: MASAP) ฉบับที่ 2

1


New EPA Web Portal Helps Communities Prepare for Climate Change 

3


รายงานโครงการสาธิตการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับท้องถิ่นลุ่มน้ำยัง ระยะที่ ๑ 

Cov-FinalRep


ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประเทศไทย ปี พ.ศ.๒๕๕๘

Cov-FactSheet


Poster-CCAI-1โปสเตอร์เกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Poster-CCAI-3    Poster-CCAI-2  Poster-CCAI-1


cover-cov-glossaries-CCAI-Thaiอภิธานศัพท์และคำนิยาม เกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัว


cover-cov-local-demon-proj-CCA-Thaiโครงการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ประเทศไทย