ข้อมูลการปรับปรุงแบบของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี (จาก สปป.ลาว)

icon_new Design Adaptation in Xayaburi HPP การปรับใช้การออกแบบเขื่อนไชยะบุรี

04.5.1


ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการปรับปรุงรูปแบบของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี ที่ได้รับมาจาก สปป.ลาว ได้แก่ ข้อมูลหลักของโครงการ (Project Key Data) ทางน้ำล้น (Spillway) ช่องทางเดินเรือ (Navigation Log) แกนกลางเขื่อน (Intermediate Block) โรงผลิตไฟฟ้า (Power House) และทางปลาผ่าน (Fish Passing Facilities) โดยการปรับปรุงแบบของโครงการ ได้ดำเนินการเพื่อตอบสนองข้อห่วงกังวลของประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission: MRC) ในการบรรเทาผลกระทบข้ามพรมแดนที่อาจจะเกิดขึ้น และจะช่วยให้ประเทศสมาชิกและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับทราบข้อมูลการปรับปรุงแบบของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการแจ้ง ปรึกษาหารือล่วงหน้า ตามระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ( ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙)

อ่านเอกสาร คลิก!

1

 

 

 .333