การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตือนภัยและพยากรณ์ภัยแล้งในลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตือนภัยและพยากรณ์ภัยแล้งในลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง

ระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม 2561 

ณ โรงแรมพักพิง อิงทาง บูติค โฮเทล จังหวัดนนทบุรี


                       ด้วย กิจกรรมการบริหารจัดการภัยแล้ง (Drought Management Activities: DMA) สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission Secretariat: MRCS) ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนความร่วมมือญี่ปุ่น-อาเซียน (Japan ASEAN Integration Fund) ในการดำเนินงานการพัฒนาระบบเตือนภัยและพยากรณ์ภัยแล้งในระดับภูมิภาค โดยคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission: MRC) และศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (Asian Disaster Preparedness Center: ADPC) ร่วมกันพัฒนาขึ้นมา ทั้งนี้ เพื่อให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้มาสู่ประเทศสมาชิก

                      สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย (Thai National Mekong Committee Secretariat: TNMCS) กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตือนภัยและพยากรณ์ภัยแล้งในลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ระหว่างวันที่ 4 – 5 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมพักพิง อิงทาง บูติค โฮเทล จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลการคำนวณดัชนีภัยแล้ง วิเคราะห์สภาพภัยแล้งเพื่อการเตือนภัยและการพยากรณ์ภัยแล้ง พร้อมฝึกอบรมการใช้โปรแกรมในการเตือนภัยและพยากรณ์ภัยแล้งในลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง