การประชุมเชิงปฏิบัติการ ” การพัฒนาวิทยากรกระบวนการและอาสาสมัครด้านการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ (IWRM) ลุ่มน้ำโขง ” (เมื่อวันที่ 6-8 มี.ค.61)

การประชุมเชิงปฎิบัติการ ” การพัฒนาวิทยากรกระบวนการและอาสาสมัครด้านการบริหารจัดการน้ำ

แบบบูรณาการ (IWRM) ลุ่มน้ำโขง ” (เมื่อวันที่ ๖-๘ มีนาคม ๒๕๖๑)


สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำระหว่างประเทศ (สบป.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาวิทยากรกระบวนการและอาสาสมัครด้านการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ (IWRM) ลุ่มน้ำโขง”เมื่อวันที่ ๖-๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

การประชุมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

๑. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการเป็นวิทยากรกระบวนการ การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ และเกิดการบูรณาการการบริหารจัดการน้ำร่วมกันในลุ่มน้ำโขง

๒. เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของเครือข่ายภาคประชาสังคม ในการวางแผน/ออกแบบกระบวนการมีส่วนร่วม และส่งเสริมความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการลุ่มน้ำ

๓. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายภาคประชาสังคม และเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในระยะต่อไป

โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ประกอบ ด้วยผู้แทนจาก จังหวัดมุกดาหาร นครพนม สกลนคร อำนาจเจริญ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ ผู้แทนจาก ส่วนกลาง กรมทรัพยากรน้ำ ทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่จาก สบป. รวมจำนวน ๕๐ คน


เอกสารประกอบการประชุม    DOWNLOAD

การนำหลักบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ (IWRM) ไปสู่ความมั่นคงด้านน้ำ

การศึกษาการบริหารจัดการและการพัฒนาที่ยั่งยืนในลุ่มน้ำโขงรวมถึงการศึกษาผลกระทบข้ามพรมแดนของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ
ในแม่น้ำโขงสายประธาน (
Council Study)

การติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตอนล่าง

ระบบข้อมูลข่าวสาร TNMC-IS

การพัฒนาวิทยากรกระบวนการ และอาสาสมัครด้านวิชาการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ

 


รูปภาพกิจกรรมวันที่ ๖ มี.ค. ๒๕๖๑

 

 

รูปภาพกิจกรรมวันที่ ๗ มี.ค. ๒๕๖๑

 

 

รูปภาพกิจกรรมวันที่ ๘ มี.ค. ๒๕๖๑