การประชุม Mekong Agreement 1995 & Convention 1997

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำระหว่างประเทศ โดยส่วนความร่วมมือและเลขานุการ ร่วมกับส่วนติดตามและประเมินผลกระทบข้ามพรมแดน ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินการตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน ค.ศ.1995 (Agreement on the Cooperation for the Sustainable Development of the Mekong River Basin : 1995) และอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการใช้ลำน้ำระหว่างประเทศ นอกเหนือจากการเดินเรือ ค.ศ.1997 (Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses : 1997) ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ โดยมี นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว

การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย

  1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและแนวปฏิบัติที่ดี สำหรับการดำเนินงานตามพันธกรณีด้านการบริหารจัดการลุ่มน้ำระหว่างประเทศซึ่งประเทศไทยเป็นภาคี
  2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่ออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการใช้ลำน้ำระหว่างประเทศ นอกเหนือจากการเดินเรือ ค.ศ.1997 และการวิเคราะห์เทียบเคียงกับการดำเนินงานของไทย
  3. เพื่อหารือการกำหนดแนวทางการดำเนินงานของประเทศไทยต่อพันธกรณีด้านการบริหารจัดการลุ่มน้ำระหว่างประเทศ และกรอบความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง

การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมการอภิปราย ประกอบด้วย

นายพรชัย ด่านวิวัฒน์ อดีตเอกอัครราชฑูตและอดีตอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย นายวรเดช วีระเวคิน อดีตเอกอัครราชทูตและอดีตอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ศาสตรจารย์ ดร.อำนาจ วงศ์บัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ผู้แทนสำนักสนธิสัญญาและกฎหมาย ผู้แทนกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกรมองค์การระหว่างประเทศ ผู้แทนกรมชลประทาน ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ และหน่วยงานภายในกรมทรัพยากรน้ำ