การประชุมเพื่อมอบนโยบายเจ้าหน้าที่ TNMCS

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราว สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมทรัพยากรน้ำ จำนวน 18 ท่าน โดยมี ผู้บริหาร สทนช. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมน้ำปิง ชั้น 4 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อาคารจุฑามาศ หลักสี่ กรุงเทพฯ

ในการนี้ เลขาธิการ สทนช. ได้กล่าวต้อนรับพร้อมมอบแนวทางและนโยบายในการดำเนินงานร่วมกันให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญงานด้านต่างประเทศและความมีประสงค์ให้การดำเนินงานเป็นเอกภาพมากยิ่งขึ้น โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 เห็นชอบให้ปรับองค์ประกอบของคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย จากกรมทรัพยากรน้ำ เป็น สทนช. โดย สทนช. ได้ดำเนินการขอยืมตัวข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวจากสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมทรัพยากรน้ำ จำนวน 18 ท่าน มาปฏิบัติงาน ณ สทนช. ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 2562

(ภาพ ข่าว จากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)

 

 

 

 

 

 © 2016 สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย