การประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดำเนินงานเพื่อกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์ ในการบริหารจัดการและลดความเสี่ยงจากอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำกก จังหวัดเชียงราย

การประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดำเนินงานเพื่อกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์    

ในการบริหารจัดการและลดความเสี่ยงจากอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำกก จังหวัดเชียงราย

วันที่ 4 ธันวาคม 2561

 ณ โรงแรมเดอะเลเจ้นด์ เชียงราย จังหวัดเชียงราย


BackDrop_IS2


ด้วย สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission Secretariat: MRCS) กิจกรรมการบริหารจัดการและบรรเทาอุทกภัย (Flood Management and Mitigation Activities: FMM) ได้ดำเนินกิจกรรมที่ ๗ เรื่อง การกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการและลดความเสี่ยงจากอุทกภัย โดยศึกษาและประยุกต์ใช้มาตรการจัดการน้ำท่วมในพื้นที่นำร่อง คือ ลุ่มน้ำกก จังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการศึกษาริเริ่ม (Initial Study) ระยะที่ ๒ นั้น

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการอุทกภัย (นายพงษ์ศักดิ์ สุทธินนท์) ได้ดำเนินการจัดทำร่างรายงานฉบับสุดท้าย ของกิจกรรมที่ ๗ ภายใต้โครงการศึกษาริเริ่ม (Initial Study) ระยะที่ 2 ให้คณะทำงานด้านเทคนิคพิจารณาให้ความเห็นต่อร่างรายงาน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและการจัดทำรายงานของประเทศมีประสิทธิภาพ รวมถึงการได้รับทราบข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานในพื้นที่เพิ่มเติม สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำระหว่างประเทศ จึงกำหนดจัดการประชุมเชิงปฎิบัติการครั้งสุดท้าย เพื่อสรุปรายงานการดำเนินกิจกรรมโครงการศึกษาริเริ่ม (Initial Study) ระยะที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะเลเจ้นด์เชียงราย จังหวัดเชียงราย

โดยมีวัตถุประสงค์คือ

๑) นำเสนอ (ร่าง) รายงานฉบับสุดท้าย

๒) รับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ศึกษาเพิ่มเติม และ

๓) สรุปผลการดำเนินกิจกรรมที่ ๗ ภายใต้โครงการศึกษาริเริ่ม (Initial Study) ระยะที่ ๒

ดาวน์โหลด : เอกสารประกอบการประชุม

ข่าว/ที่มา : ส่วนวิชาการ สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำระหว่างประเทศ กรมทรัพยากรน้ำ