เวทีเสวนาวิชาการ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ภายใต้กรอบความร่วมมือคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เวทีเสวนาวิชาการ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ภายใต้กรอบความร่วมมือคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง”

เมื่อวันที่ 24-25 กันยายน พ.ศ. 2561

ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี


สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำระหว่างประเทศ (สบป.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เวทีเสวนาวิชาการ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ภายใต้กรอบความร่วมมือคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง” เมื่อวันที่ 24-25 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

โดยการประชุมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

 

 

ผู้เข้าร่วม

 

ภาพบรรยากาศเวทีเสวนา

เอกสารประกอบการเสวนา