การประชุมฯ เรื่อง ความร่วมมือ และการวางแผนสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน

การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค เรื่อง ความร่วมมือ และการวางแผนสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน


                   คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission: MRC) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค เรื่อง ความร่วมมือ และการวางแผน สร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน ในวันที่ 23 ตุลาคม 2561 ณ สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission Secretariat: MRCS) นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
โดยการประชุมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) เสริมสร้างความเข้าใจในหลักการและฝึกปฏิบัติการวางแผนสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน และแบบจำลองในการสร้างความร่วมมือ (Collaborative Modelling) รวมถึงการประยุกต์ใช้กับกรณีศึกษาในลุ่มแม่น้ำโขงและในสถานการณ์โลกปัจจุบัน
2) เสริมสร้างประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้แบบจำลองในการสร้างความร่วมมือ โดยใช้ข้อมูลจากการศึกษา Council Study
3) วางแผนกิจกรรมร่วมกับ กรมการทหารช่างกองทัพบกสหรัฐอเมริกา (US Army Corps of Engineer: USACE) ในการสนับสนุนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องของ MRC โดยเชื่อมโยงกับผลการศึกษา Council Study
โดยมีผู้แทนระดับบริหาร และเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค จากประเทศสมาชิก และผู้แทนจากสำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมฯ