การประชุมสรุปผลโครงการบริหารจัดการน้ำข้ามพรมแดน ระหว่าง สปป.ลาวและไทย (ลุ่มน้ำเซบังเหียงและลุ่มน้ำก่ำ)

การประชุมสรุปผลโครงการบริหารจัดการน้ำข้ามพรมแดน
ระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรไทย (ลุ่มน้ำเซบังเหียงและลุ่มน้ำก่ำ)
เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมหนองหาร ดิ แอลลิแกนท์ จังหวัดสกลนคร

สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำระหว่างประเทศ กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission Secretariat: MRCS) ได้จัดการประชุมสรุปผลโครงการบริหารจัดการน้ำข้ามพรมแดนระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรไทย (ลุ่มน้ำเซบังเหียงและลุ่มน้ำก่ำ) ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำข้ามพรมแดนภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการในลุ่มน้ำโขง (Mekong Integrated Water Resources Management Project: M-IWRMP) เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

โดยมีวัตถุประสงค์ประสงค์เพื่อให้มีการถ่ายทอดผลการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการทำงานระดับภูมิภาค ซึ่งผู้เข้าร่วมเวทีฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานภาครัฐและองค์กร สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะทำงานและผู้แทนจาก MRCS จำนวน ๕๐ คน ณ โรงแรมหนองหาร ดิ แอลลิแกนท์ จังหวัดสกลนคร โดยมีนายชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการเปิดการประชุมดังกล่าว

การดำเนินการที่ผ่านมาของโครงการบริหารจัดการน้ำข้ามพรมแดนระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรไทย (ลุ่มน้ำเซบังเหียงและลุ่มน้ำก่ำ) นั้น ได้มีการนำหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำระหว่างหนองหารและเซจัมพอน การศึกษาดูงานร่วมกัน การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การบริหารจัดการน้ำระดับชุมชน และได้มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความร่วมมือข้ามพรมแดนในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง “ร่วมมือปฏิบัติ ร่วมแก้ไขปัญหา” พร้อมศึกษาดูงาน โดยคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑