การประชุมระดับภูมิภาคคณะทำงานด้านเทคนิคเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้า และข้อตกลงของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง สปป.ลาว ครั้งที่ ๒

การประชุมคณะทำงานด้านเทคนิคระดับภูมิภาค ตามระเบียบปฏิบัติ

เรื่องการแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้า และข้อตกลงของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง

ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ ๒

ระหว่างวันที่ ๔-๕ เมษายน ๒๕๖๐ ณ แขวงอุดมไช สปป. ลาว


การประชุมคณะทำงานด้านเทคนิคระดับภูมิภาค ตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้า และข้อตกลงของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ ๒ (2nd Meeting of the Procedures for Notification, Prior Consultation and Agreement: PNPCA ,JCWG)  และเข้าเยี่ยมชมพื้นที่โครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง  ระหว่างวันที่ ๔-๕ เมษายน ๒๕๖๐ ณ แขวงอุดมไช สปป. ลาว  ผู้เข้าร่วมประชุม 2nd Meeting of the PNPCA JCWG ประกอบด้วยผู้แทนซึ่งเป็นคณะทำงานจากประเทศสมาชิกทั้ง ๔ ประเทศ จำนวนประเทศละ ๔ คน ผู้แทนจาก MRC ,CEO และคณะผู้อำนวยการ (director) Technical chiefs และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในแต่ละแผนงาน (Division) ของ MRCS และผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้รับผิดชอบดำเนินการทบทวนรายงานทางด้านเทคนิคโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อน ระดับภูมิภาค (TRR) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ MRCS โดยมี MRCS CEO กล่าวรายงาน และ Dr.Daovong Phonekeo เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมพิจารณา อภิปราย และให้ความเห็นต่อร่างรายงานผลการทบทวนด้านเทคนิค (Technical review report, TRR) โครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง ครั้งที่ ๑ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ (International Experts)และเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญของ MRCS และผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศดำเนินการปรับปรุง ทบทวนวิธีการประเมิน ร่างรายงานด้านเทคนิค ฉบับที่ ๑

การนำเสนอผลการจัดประชุมการให้ข้อมูลรายละเอียด/การปรึกษาหารือ ผลที่ได้รับจากการจัดประชุมครั้งที่ ๑ ของแต่ละประเทศ ซึ่งนำเสนอจากผู้แทนแต่ละประเทศ ๓ ประเทศ ประกอบด้วย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประเทศไทย และราชอาณาจักรกัมพูชา ตามลำดับ โดยฝ่ายไทยได้ดำเนินการจัดประชุมไปแล้ว ๓ ครั้ง ณ จังหวัดเชียงราย หนองคาย และอุบลราชธานี นำเสนอประเด็นสำคัญ คือ ผลกระทบจากน้ำเท้อกลับ, การตกตะกอน, การประมง, การเปลี่ยนแปลงระบบชีวภาพและระบบนิเวศน์, ความปลอดภัยของเขื่อน, การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย,มาตรการบรรเทา  สาธารณภัย การติดตามตรวจสอบ และมาตรการการชดเชย และจะดำเนินการจัดประชุมครั้งที่ ๔ และ ๕ เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน

รวมถึงการพิจารณาให้ความเห็นต่อผลที่ได้รับจากการจัดประชุมการแลกเปลี่ยนข้อมูล/การปรึกษาหารือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๑ และพิจารณาการหารือจัดทำแผนงานสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล/การปรึกษาหารือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๒ และการประชุม 3rd Meeting of the PNPCA JCWG

การเยี่ยมชมพื้นที่โครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง เพื่อเพิ่มประสบการณ์และสร้างความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PBHPP โดยตรงจากผู้พัฒนาโครงการและกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ ณ แขวงอุดมไช สปป. ลาว โดย Dr. Chansaveng Boungnong  อธิบดีกรมนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สปป.ลาว บรรยายสรุปข้อมูลเบื้องต้นของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง ณ ตำแหน่งที่ตั้งหัวงาน และพบปะและเปลี่ยนความคิดเห็นของประชาชนในหมู่บ้านหลวงทอง (Luang Tong) ซึ่งได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อน ซึ่งจำเป็นต้องอพยพโยกกย้ายไปในพื้นที่ที่เหมาะสม

We cannot display this gallery” template=”/var/www/html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/ngglegacy/view/gallery-caption.php” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]