การประชุมนานาชาติและการประชุมสุดยอดผู้นำแม่น้ำโขง ครั้งที่ 3

การประชุมนานาชาติและการประชุมสุดยอดผู้นำแม่น้ำโขง ครั้งที่ 3 The Third Mekong River Commission Summit and International Conference


สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission Secretariat: MRCS) จัดการประชุมนานาชาติและการประชุมสุดยอดผู้นำลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 3 ในระหว่าง วันที่ 2-5 เมษายน 2561 ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา

โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการทบทวนถึงความสำเร็จของการปฏิบัติตามปฏิญญาเวียดนาม ซึ่งได้รับคำรับรองโดยผู้นำประเทศสมาชิก MRC ในการประชุมสุดยอดผู้นำลุ่มน้ำโขงครั้งที่ 2 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

รายละเอียดเพิ่มเติม ตาม link ด้านล่าง

https://www.mrcsummit.org/