การประชุมคณะกรรมการร่วม คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ครั้งที่ ๔๕

การประชุมคณะกรรมการร่วม คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ครั้งที่ ๔๕

ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ ณ เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


การประชุมคณะกรรมการร่วมฯ ครั้งที่ ๔๕ (The 45th Meeting of the MRC Joint Committee: JC) ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ ณ เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission Secretariat: MRCS) เชิญผู้แทนถาวรไทยในคณะกรรมการร่วม คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง และคณะผู้แทนไทย รวมทั้งสิ้น จำนวน ๗ คน เข้าร่วมประชุม