การติดตามปริมาณน้ำ

กราฟความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำและระดับน้ำ คลิก!!
666


ตรวจสอบ ค่าระดับน้ำที่สถานีจิ่งหง ของวันนี้ ได้ที่ http://ffw.mrcmekong.org/stations/jin.htm 


แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งสถานีวัดน้ำ

หมายเหตุ :

  1. ที่มาข้อมูล จาก Mekong River Commission (MRC)
  2. วิเคราะห์ข้อมูล โดย ส่วนงานวิชาการ สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง   (หากมีข้อสงสัย ติดต่อเรา )