เวทีการให้ข้อมูล ครั้งที่ 1 จังหวัดเลย

การดำเนินการให้ข้อมูลโครงการไฟฟ้าพลังน้ำปากลาย ของสปป. ลาว ตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้าและข้อตกลง 

ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 

ณ โรงแรมเชียงคานแกรนด์ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย


ตามที่ ประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission: MRC) ได้มีข้อตกลงร่วมกันให้กระบวนการ การปรึกษาหารือล่วงหน้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำปากแบง ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) เริ่มต้นกระบวนการในวันที่ 8  สิงหาคม 2561  และมีระยะเวลาดำเนินการ ระยะเวลา 6 เดือน ตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้า และข้อตกลง (Procedures for Notification, Prior Consultation and Agreement: PNPCA) นั้น

สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำระหว่างประเทศ กำหนดจัดการดำเนินการให้ข้อมูลฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเชียงคานแกรนด์ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อชี้แจงข้อมูลแก่ส่วนราชการและภาคประชาชนในพื้นที่ก่อนที่จะได้มีการดำเนินการตามกระบวนการ PNPCA

2. เพื่อให้ข้อมูลโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำปากลาย ของสปป.ลาว ต่อสาธารณะ

3. เพื่อรับฟังข้อกังวลและประเด็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ ๘ จังหวัดที่ติดริมแม่น้ำโขง

4. เพื่อประมวลข้อมูลจากภาครัฐและภาคประชาชนประกอบเป็นท่าทีของประเทศไทยเสนอต่อ สปป.ลาวซึ่งเป็นเจ้าของโครงการผ่าน MRCS

 

ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

กลุ่มหรือองค์กร ที่สำคัญ ประกอบด้วย ภาครัฐทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ประชาชน ประชาสังคม นักวิชาการ องค์กรด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และองค์กรพัฒนาเอกชน

 

DOWNLOAD_เอกสาร

1. การชี้แจงโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากลาย ตามระเบียบปฏิบัติ PNPCA

1.ปากลาย เลย 09.11.2561

2. ข้อสังเกตด้านวิศวกรรม ความปลอดภัยเขื่อน อุทกวิทยาและชลศาสตร์  เขื่อนปากลาย

2.PPT_Dr Tuantong

3. การพัฒนาโครงการเขื่อนในลุ่มแม่น้ำโขงและโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำปากลาย ของ สปป.ลาว

3._Overview PL-HPP_Winai_20181105

4. ข้อสังเกตในรายงานทางเทคนิคของโครงการเขื่อน “ปาก-ลาย” เพื่อประกอบกระบวนการ PNPCA

4.Dr Pongsak_PNPCA PAK LAY HPP v3

5. ความเห็นและข้อสังเกตด้านเศรษฐกิจและสังคมและผลกระทบด้านข้ามพรมแดน พิจารณาจากเอกสารโครงการเขื่อนปากลาย

5.Socio-economic_Malasri

6.แผนการดำเนินงานตามกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้า โครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากลาย สปป.ลาว (ภายในประเทศ)

6.a4 ภายในประเทศ.11

7.แผนการดำเนินงานระดับภูมิภาคกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้าโครงการปากลาย

7.a4-ภายนอก

8.ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน

8.MK_Agreement1995_TE

9.ระเบียบปฎิบัติ เรื่อง การแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้า และข้อตกลง

9.PNPCA_Thai

10.สรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ จากการประชุมเวทีวิชาการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1 วันที่ 20 กันยายน 2561 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

10.stakeholder forum-แปล